Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Judo i Defensa Personal

Judo i Defensa Personal

Tècnic/a esportiu/va en Judo i defensa personal

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Cicle inicial (Certificat): JUDO I DEFENSA PERSONAL

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per:

 • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en judo i defensa personal.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes en la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

Tot això conforme amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris.

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic (230 hores)

 • Ensenyament de judo i defensa personal
 • Organització d’activitats i esdeveniments de judo i defensa personal

Bloc de formació pràctica (150 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

Monitor/a de judo i defensa personal.

Les persones que superen el cicle inicial de Judo i defensa personal poden accedir al cicle final de Judo i defensa personal.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Estar en possessió del cinturó negre primer Dan de judo.

Cicle final: JUDO I DEFENSA PERSONAL

El cicle final capacita per:

 • Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en judo i defensa personal.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva.

Tot això conforme amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic (230 hores)

 • Formació i tecnificació en judo i defensa personal
 • Judo adaptat
 • Entrenament en judo i defensa personal
 • Organització i gestió de les activitats de judo i defensa personal
 • Defensa persona

Bloc de formació pràctica (220 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Professor/a de judo i defensa personal
 • Entrenador/a de judo i defensa personal
 • Director/a tècnic/a d’una escola esportiva de judo
 • Director/a tècnic/a en centres de formació de defensa personal
 • Monitor/a de judo i defensa personal

Entitats de caràcter públic, privat i esportives municipals; patronats esportius; centres d’alt rendiment esportiu i de tecnificació esportiva; federacions esportives, centres i escoles de judo i defensa personal; clubs, associacions i empreses de serveis esportius.

Les persones que superen el cicle final de Judo i defensa personal obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet accedir:

 • A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Judo i defensa personal si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final de Judo i defensa personal cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.