1. Identificació del Prestador de Serveis

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de FUNDACIÓ JOVIAT, centre educatiu 08020036, amb domicili social en Carrer Rubió i Ors, 5 de MANRESA, Codi postal: 08241, Província: BARCELONA amb CIF G-60374022 i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot sufrir modificacions.

2. Abast de l’Avís legal i condicions d’ús

Amb la navegació i l’ús d’aquest web s’adquireix la condició d’usuari. Com a tal, l’usuari accepta la totalitat d’aquest Avís Legal i de la Política de Privacitat, de forma plena i sense cap mena de reserva. També accepta la instal·lació de Cookies segons les preferències seleccionades al centre de preferències o CMP (Consent Management Platform) habilitat a la nostra web. Podeu conèixer que cookies utilitzem a la nostra Política de Cookies.
Si us plau, com a usuari d’aquest lloc web, llegiu aquest Avís Legal en què establim les Condicions Generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de Joviat.com.
Us informem que a més d’aquestes Condicions Generals regulades en aquest Avís Legal, podrem establir condicions particulars que regulin l’ús de serveis específics oferts a través d’aquesta pàgina web. En cas de desacord entre allò establert en aquestes Condicions Generals i les condicions particulars que regulin un servei concret, prevaldran (pel principi d’especialitat) les condicions particulars establertes per al servei concret.
Com a usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i dels continguts que Joviat.com ofereix a través del web. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es prohibeix l’usuari al lloc web:
1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
5. Qualsevol utilització del lloc web diferent de l’autoritzada està expressament prohibida. Joviat.com es reserva el dret a retirar de la pàgina web i de les seves xarxes socials tots aquells comentaris i aportacions dels usuaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió.

En qualsevol cas, Joviat.com no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a través del web, bloc, xarxes socials o altres eines de participació social que es puguin crear.

3. Propietat Intel·lectual i propietat industrial

Tots els drets sobre els continguts d’aquesta web pertanyen a Joviat.com, excepte aquells que pertanyin als seus clients, partners o proveïdors de continguts. Com a usuari, pot visualitzar i mostrar el contingut de la pàgina web en la pantalla d’un ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent o dispositiu equivalent, emmagatzemar aquest contingut en format electrònic en la memòria interna del dispositiu (però no en un servidor ni en un dispositiu de memòria connectat a Internet) o imprimir una còpia de contingut per al seu ús personal i no comercial, devent, així i tot, mantenir tota la informació relacionada amb els drets de propietat intel·lectual.
L’accés a la pàgina web no li confereix com a usuari cap dret sobre el contingut d’aquesta pàgina web.
A títol enunciatiu i no exhaustiu, el disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs (“frames”), bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, i altres elements integradors de la pàgina web són titularitat de Joviat.com, que posseeix legítimament els drets d’explotació sobre aquests. En conseqüència, com a usuari que accedeix a la web no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. Queda únicament autoritzada la mera visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari.
Queden prohibits els recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o l’usuari puguin beneficiar-se amb lucre o sense dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de la pàgina web. En particular, queda prohibida qualsevol alteració de la web que pugui afectar el seu contingut actual, com ara enllaços, hiperenllaços, emmarcat (“framing”), o similars.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o Comunitari.

4. Política de links

Els Links són enllaços d’hipertext que vinculen una altra web o recurs.
Enllaços de Joviat.com a pàgines web de tercers: En aquesta web podreu trobar links a altres pàgines web gestionades per tercers. Joviat.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats a altres llocs web. No ens fem responsables del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes. Us recomanem que quan accediu a altres pàgines web llegiu amb atenció la vostra Política de privacitat i els
vostres termes i condicions d’ús.
Enllaços externs amb destinació a Joviat.com: Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, vol establir un link o hiperenllaç amb destinació a
Joviat.com, aquest enllaç haurà de sotmetre’s a les condicions que a continuació es detallen:
1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seccions. El link, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet portant l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina web o a la URL de qualsevol de les seccions dels webs. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla de la pàgina web.
2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de Joviat.com, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web Joviat.com, incloent-ho com a part integrant de la seva web, utilitzant marcs (framing), redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
3. No s’autoritzen l’establiment de links a Joviat.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la Llei o l’ordre públic.

5. Exoneració de Responsabilitat

Els continguts de la pàgina web poden tenir incorreccions o errades. Joviat.com no és responsable, ni podrà responsabilitzar-se, de qualsevol mitjà o manera, per les incorreccions o errors, danys causats o resultants de la utilització d’informació derivada de la pàgina web, o a través de la pàgina web, per part dels usuaris. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de l’avaluació de la informació i continguts obtinguts mitjançant la pàgina web.
En particular, Joviat.com no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat de la informació directament originada pels seus usuaris, ja siguin ofertes i/o demandes, comentaris a la web del bloc o xarxes socials sobre productes o serveis, informació corporativa d’empreses, o qualsevo altre contingut procedent de documentació pròpia dels usuaris.
En cap cas Joviat.com serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la pàgina web o de la informació, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincles o altres poden passar.
Joviat.com es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís i sense que es generi cap mena d’indemnització de cap mena. Joviat.com, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels productes o serveis continguts a la web.

6. Política de Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) defineix les dades personals com:
Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable.
Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.
A Joviat.com estem profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantim el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al RGPD i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, podeu visitar la nostra Política de Privacitat.

7. Analítica Web i ús de “Cookies”i “DARD’s”

Quan s’accedeix a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text al vostre equip anomenats “Cookies” o “DARD’s” Dispositius d’Emmagatzematge i Recuperació d’Informació. En aquests fitxers s’emmagatzemen un mínim d’informació que permet reconèixer-lo com a visitant previ i eventualment adaptar la configuració i contingut a les seves preferències en accedir a la web.
Pot rebutjar l’ús de “Cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador i a través del centre de preferències de Cookies habilitat. Complint així les directrius de l’AEPD plasmades en la Guia sobre l’ús de Cookies.
Per a més informació pot accedir a nostra Política de Cookies.

8. Normes per a la publicació de comentaris

Eventualment, l’usuari de la pàgina web pot realitzar comentaris perquè siguin publicats. La utilització d’aquest servei queda subjecta a les següents clàusules:
1. La publicació del comentari és totalment discrecional a criteri exclusiu de Joviat.com. Com a usuari accepta la possibilitat que el comentari no sigui publicat. La no publicació del material enviat no donarà lloc a cap mena d’indemnització.
2. Responsabilitat de l’usuari. En participar en espais eventualment habilitats, l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui a través d’aquells, garantint a Joviat.com la total indemnitat front qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-li per tals conceptes.
3. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, com a usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari o llicència d’ús per a difondre’l. Eximint a Joviat.com de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.
4. Continguts: com a usuari deurà, abans de publicar un missatge o comentari, triar l’espai adequat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica de continguts de la web seran eliminats. En la publicació de comentaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els serveis, com a usuari manifesta la seva total conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar els nostres canals i espais habilitats per a enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei. Respecte mutu: com a usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris, sent tolerant i respectuós amb els
missatges i opinions dels altres usuaris.
5. Joviat.com, podrà limitar, en la mesura que tingués coneixement d’això, l’accés a la web, blog i xarxes socials corporatives d’opinions, informacions, comentaris, imatges i, en general, de qualsevol classe de material que vulneri el que es disposa anteriorment. D’acord amb l’anterior, Joviat.com estarà legitimada per a suspendre de manera immediata la prestació del servei i, en el seu cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, al seu exclusiu criteri, o a petició de tercer afectat o de l’autoritat competent.
6. Cessió del contingut: Joviat.com es reserva el dret a reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en la web o els blogs o xarxes socials conforme als termes i mitjans convenients, sense que per això correspongui a l’usuari cap mena de compensació.
7. Exoneració de responsabilitat: Joviat.com no és responsable del publicat en els comentaris i notícies de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
8. No integritat del servei: Joviat.com no garanteix la disponibilitat ni continuïtat de les seccions de comentaris i notícies del seu web i/o blog, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
9. Denúncia: En el cas que com a usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús de les seccions de la web per part d’altres usuaris, pot posar-ho en coneixement de Joviat.com, a través del correu electrònic rgpd@joviat.cat, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de contingut d’usuaris”, perquè procedim a moderar o eliminar els mateixos.
10. Indemnitat: Com a usuari mantindrà indemne a Joviat.com enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització de la web, blogs o xarxes socials corporatives, titularitat de Joviat.com.
9. Dret d’exclusió: Ens reservem el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web, blog i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d’ús.
10. Generalitats: Perseguirem l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint totes les accions civils i penals disponibles en l’ordenament jurídic espanyol i/o Comunitari.
11. Modificació de les presents condicions i durada: Podrem modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades sense cap obligació de preavís als usuaris. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
12. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent Aquest Avís Legal i les condicions generals que en ell es determinen es regiran per la legislació espanyola.
Joviat.com i l’usuari, renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Sotmetent-se a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, tret que s’hagi d’aplicar un fur diferent en virtut de l’aplicació de la Llei de Consumidors i Usuaris.