1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de FUNDACIÓ JOVIAT amb domicili social al

Carrer Rubió i Ors, 5 de MANRESA, Codi postal: 08241, Província: BARCELONA amb CIF G-
60374022 i que posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació
plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del
moment mateix en què l’Usuari accedeix a la web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi
consultar el web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

2. Objecte

Aquest web, propietat de FUNDACIÓ JOVIAT ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer qui som, que
fem i com ho fem i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe,
de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si s’escau,
regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol
modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de
quants elements integrin el disseny i configuració del web.

3. Condicions d’accés al web

3.1 Caràcter de la utilització del web.
El web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’organització i els seus clients o
interessats a través d’Internet, però, a través de la pàgina web.

4. Usos de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD
1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i a més normativa complementària, així com amb la
moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva
disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no
conforme amb les presents condicions generals a aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels
continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de
qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts,
d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir,
directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús
de la pàgina web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a
disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge i
fotografies del web.

4.1 Ús del codi font
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la
informació i els continguts que es recullen a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es
permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit
dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’Usuari per FUNDACIÓ JOVIAT com a informació
pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera FUNDACIÓ JOVIAT posarà els mitjans raonables a la seva
disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la pàgina web, entenent per aquests, sense
que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia,
programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors , així com el seu disseny gràfic i codis font, de
conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el
seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades i l’ordre públic.

Quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la
seva modificació, alteració o descompilació.

6. Enllaços

El web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers,
disponibles a través d’Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest
lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, aprovació, comercialització o
relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de Dades

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ
JOVIAT informa a l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i
sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els
seus clients, ell mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a FUNDACIÓ JOVIAT amb domicili al carrer
Rubió i Ors número 5, codi postal 08241, localitat: MANRESA, província: BARCELONA, aportant
fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

FUNDACIÓ JOVIAT pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs
de treball, si s’escau i l’organització es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les
dades de caràcter personal, al seu deure de guardar -els i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que
imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat-.

L’usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu
consentiment a FUNDACIÓ JOVIAT per rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de
l’organització. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions, podrà comunicar-ho a l’adreça indicada
en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies

La pàgina web pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes galetes únicament
s’utilitzen per associar amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el
nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma
comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular
dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Aquestes galetes s’utilitzen per tal de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests hagin
accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi nou registre en cada visita per accedir a les àrees
de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a efectes d’elaboració d’estadístiques per oferir a l’usuari la
possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui
necessari personalitzar en cada visita aquest.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són
propietat de FUNDACIÓ JOVIAT o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina
web atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de FUNDACIÓ JOVIAT o de tercers, sense que puguin
entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament
prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

10. Publicitat

A la pàgina web podran albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics
responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada
cas puguin ser d’aplicació.

La nostra organització no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir
els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment
de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s’escau, per
les condicions particulars que siguin d’aplicació.

11.1. Responsabilitat en l’accés al Portal
FUNDACIÓ JOVIAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin
causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o
interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
L’accés a la web no implica l’obligació per part de FUNDACIÓ JOVIAT de controlar l’absència de virus, cucs o
qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a
la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

FUNDACIÓ JOVIAT no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels
Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

11.3. Responsabilitat en els enllaços
El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres
pàgines i portals d’Internet. En aquests casos FUNDACIÓ JOVIAT no coneix els continguts i serveis dels enllaços
i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat d’error
i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i FUNDACIÓ JOVIAT  acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu
Electrònic.