CFGS Salvament i socorrisme

Denominació:Salvament i socorrisme
Nivell:Ensenyament tècnic esportiu de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:875 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Salvament i Socorrisme a JOVIAT capacita per programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l’activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.

Pla d’estudis

Inclou mòduls centrats en els fonaments teòrics i pràctics necessaris per a tots els tècnics esportius d’alt rendiment:

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment: Estudi de la fisiologia de l’alt rendiment esportiu.
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment: Anàlisi dels components psicològics i socials que influencien l’alt rendiment.
 • Formació de formadors esportius: Tècniques i mètodes per a la formació i ensenyament en l’àmbit esportiu.
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment: Estratègies de gestió i organització d’entitats i activitats relacionades amb l’alt rendiment esportiu.

Aprofundeix en els coneixements específics del salvament i socorrisme, incloent-hi:

 • Planificació i programació de l’alt rendiment en salvament i socorrisme: Desenvolupament de programes d’entrenament específics per a socorristes.
 • Entrenament en salvament i socorrisme: Metodologies d’entrenament específiques per a la millora de les habilitats en salvament i socorrisme.
 • Gestió del centre de salvament i socorrisme: Coneixements per a la gestió eficaç de centres de salvament i socorrisme.
 • Organització d’esdeveniments de salvament i socorrisme: Planificació i organització d’esdeveniments i competicions de salvament i socorrisme.

Treball per projectes

Dins del Cicle Formatiu de Grau Superior en Salvament i Socorrisme ofert per JOVIAT, un dels components claus és el Projecte Final, inclòs dins el bloc específic de la formació. Aquest projecte representa una oportunitat significativa per als estudiants d’aplicar de manera integrada els coneixements i habilitats adquirides al llarg del curs, en el que s’inclouen alguns dels següents continguts:

Desenvolupament de Programes d’Entrenament d’Alt Rendiment

Projectes que impliquin la creació de plans d’entrenament innovadors per a socorristes, enfocats a millorar el rendiment en competicions de salvament i socorrisme.

Gestió i Organització d’Esdeveniments de Salvament i Socorrisme

Projectes centrats en la planificació, organització, i execució d’esdeveniments o competicions de salvament i socorrisme, incloent-hi la gestió de la seguretat i logística.

Anàlisi i Millora de Protocols de Seguretat en Espais Aquàtics

Projectes que revisin i proposin millores en els protocols de seguretat per a piscines, platges, i altres espais aquàtics, basant-se en l’anàlisi de casos i dades actuals.

Desenvolupament de Materials Didàctics per a la Formació en Salvament i Socorrisme

Creació de recursos educatius innovadors destinats a l’ensenyament i l’aprenentatge del salvament i socorrisme, utilitzant tecnologies emergents o metodologies d’aprenentatge actives.

Aquest projecte final és una part essencial del curs, donant als estudiants l’oportunitat de demostrar la seva capacitat per implementar de forma pràctica els coneixements teòrics adquirits i desenvolupar solucions creatives a problemes reals dins l’àmbit del salvament i socorrisme​​.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que superin aquest curs obtindran l’acreditació de Tècnic/a Superior Esportiu/va en Salvament i Socorrisme, que els habilita per a la coordinació i direcció de l’entrenament esportiu de socorristes, la gestió de recursos humans i materials en activitats de salvament i socorrisme, i la direcció d’escoles de salvament i socorrisme.

Els requisits per accedir a aquest grau superior inclouen:

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en salvament i socorrisme.
 • Posseir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics. Aquelles persones que no compleixin aquest requisit hauran de superar un curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).
 • Accés a Altres Estudis
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior.

Les sortides professionals per als titulats inclouen:

 • Entrenador/a de màxim nivell de salvament i socorrisme.
 • Director/a tècnic/a de competicions i d’escoles esportives​​.

Go to Top