Grau Mitjà Fútbol

Fútbol

Dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults.

· Acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
• Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
• Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament
• Entrenament esportiu I
• Fonaments sociològics de l’esport
• Organització i legislació de l’esport I
• Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)
Terminologia específica catalana
• Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (170 hores)
Desenvolupament professional I
• Direcció d’equips I
• Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol I
• Preparació física aplicada I
• Regles del joc I
• Seguretat esportiva
• Tàctica i sistemes de joc I
• Tècnica individual i col·lectiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

· Entrenador/ra de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults

· Acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva

· Promotor/a de futbol

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell de futbol que els permet accedir al segon nivell.

El títol de tècnic/a d’esport en futbol acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Perfeccionar l’execució tècnica i tàctica de futbolistes.
· Entrenar futbolistes i equips.
· Dirigir jugadors i equips durant els partits de futbol

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament
i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (185 hores)
· Desenvolupament professional II
· Direcció d’equips II
· Metodologia de l’ensenyament i de
l’entrenament del futbol II
· Preparació física II
· Regles del joc II
· Tàctica i sistemes de joc II
· Tècnica individual i col·lectiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

· L’entrenament de futbolistes i equips
· L’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes
· La direcció de jugadors/es i equips durant els partits de futbol
· L’arbitratge

Per accedir al segon nivell de Futbol cal haver aprovat el primer nivell de Futbol.

· Administracions públiques i entitats privades
· Federacions d’atletisme
· Entitats esportives municipals
· Patronats i clubs esportius i socials
· Escoles d’atletisme
· Centres d’iniciació
· Centres educatius
· Empreses de serveis esportius
· Campus d’atletisme

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways