Grau Superior Fútbol Sala

Fútbol

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l’entrenament de futbolistes i equips de futbol sala en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol sala.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Té una durada total de 830 hores • 1 curs acadèmic
630 en el centre docent
200 en un centre de treball

Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc específic (440 hores)
• Desenvolupament professional III
• Direcció d’equips III
• Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del futbol sala III
• Preparació física III
• Regles del joc III
• Seguretat esportiva II
• Tàctica i sistemes de joc III
• Tècnica individual i col·lectiva III

Bloc complementari (40 hores)
• El futbol sala adaptat
• Aplicacions informàtiques i mitjans miltimèdia en el futbol sala

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

• Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips de futbol sala
• Entrenador/a o entrenadora de futbolistes orientats i orientades a l’alta competició
• Director/a de futbolistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà
• Director/a d’escoles de futbol sala

· Cal tenir el Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

• Altres Cicles formatius de grau superior

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways