Ensenyament esportiu
Grau Superior Atletisme

Atletisme

Tècnic/a superior esportiu/va en Atletisme

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Aquests estudis capaciten per:

 • Programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’atletes i equips d’atletes en competicions de nivell mitjà i alt
 • Coordinar els recursos humans i materials en l’activitat d’atletisme
 • Dirigir escoles d’atletisme

Bloc comú (220 hores)

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic (385 hores)

 • Tècnica i entrenament en velocitat, relleus i tanques
 • Tècnica i entrenament en mig fons, fons i obstacles
 • Tècnica i entrenament en llançament i proves combinades
 • Tècnica i entrenament en salts
 • Planificació tècnica i condicional en l’atletisme
 • Organització i gestió en l’atletisme hores
 • Projecte

Bloc formació pràctica (190 h)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a d’atletisme d’alt nivell
 • Director/a tècnic/a
 • Director/a d’escoles esportives
 • Director/a d’instal·lacions d’atletisme
 • Centres d’alt rendiment esportiu i de tecnificació esportiva
 • Entitats esportives públiques i privades
 • Federacions, Patronats, clubs i associacions esportives
 • Empreses de serveis esportius
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Accés:

1) tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent i
2) tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, i
3) en els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

Club Atlètic Manresa (CAM).

  Contacte:

  Nom de l'alumne/a*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+