GS Direcció de serveis en restauració

Tècnic/a superior en Direcció de serveis de restauració

2 cursos acadèmics
FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari de dilluns a divendres:
· de 9.00 a 16.00 hores (horari de pràctiques)
· de 9.00 a 14.30 hores (horari de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Restaurant-Escola. Serveis reals

Són les pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei, vins i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades i espais diferents:

· Bufet de tast
· Menú de l’Hostal
·...

Són les pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei, vins i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades i espais diferents:

· Bufet de tast
· Menú de l’Hostal
· Menú Gastronòmic

Tot el que hi passa és significatiu i cap detall pot passar per alt. L’alumne/a té un feedback immediat del client i desenvo-lupa el seu esperit crític.

A cada curs l’alumne/a té un rol a desenvolupar de forma diària i rotacional.

Llegir més

Producte ecològic i de proximitat

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i seguim les normes d’APPCC...

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i seguim les normes d’APPCC per a les transforma-cions a les partides.

És important que l’alumne/a conegui el producte, el visqui, el gaudeixi, l’estimi i el transformi.

Llegir més

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i...
Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.
Llegir més

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Definir els productes i serveis que ofereix l’empresa.
Dissenyar els processos de producció i servei, determinar la seva estructura organitzativa i els recursos necessaris. Determinar l’oferta de serveis d’aliments i begudes. Programar activitats i organitzar recursos.Realitzar l’aprovisionament, emmagatzematge i distribució de vins, begudes i altres matèries. Realitzar o supervisar la preparació d’espais, maquinària i estris. Realitzar o supervisar els processos de preservei, servei i postservei d’aliments i begudes. Emplenar la documentació administrativa. Donar resposta a possibles sol·licituds, a suggeriments i a reclamacions dels clients. Organitzar i coordinar equips de treball.

• Títol de tècnic/a especialista, tècnic/a superior 2n curs de batxillerat (modalitat de batxillerat experimental)
• Curs d’orientació universitària.(COU)
• Qualsevol titulació universitària o d’equivalent (o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys)
• Superar prova d’accés (s’ha de tenir, com a mínim, 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic/a de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir)

• Planificació i direcció de serveis i esdeveniments de restauració
• Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
• Gastronomia i nutrició
• Projecte de direcció de serveis de restauració
• Control de l’aprovisionament de matèries primeres
• Gestió administrativa i comercial de restauració
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Processos de serveis en bars i cafeteries
• Processos de serveis en restaurants
• Sommelieria
• Recursos humans i direcció d’equips de restauració
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

En grans, mitjanes i petites empreses de restauració, del sector públic o privat, sota la dependència de la direcció o gerència d’un restaurant, o del/de la superior jeràrquic/a equivalent.També en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau