Erasmus+

ERASMUS + K229 | curs 2019-2021

El projecte d’Erasmus + Una cuina local és una cuina sostenible, és un projecte finançat per la Unió Europea que realitzem amb el Lycée d’hoteleria francés Jeanne Delanoue de Cholet.

En aquest projecte participen els alumnes de 3r d’hoteleria i és una continuïtat del projecte Europchef iniciat ara fa tres anys.

Amb aquest projecte el que pretenem és obrir una porta als nostres alumnes que els hi faci:

· Despertar l’interès per les llengües estrangeres i millorar les competències lingüístiques
· Conèixer una altra cultura
· Obrir-se a Europa i al món
· Enriquir-se amb una altra gastronomia diferent a la nostra
· Descobrir pràctiques diferents
· Prendre consciència d’una restauració respectuosa amb el medi ambient
· Dona la possibilitat d’ampliar els seus horitzons professionals

És per això que anualment els nostres alumnes fan un intercanvi a França durant una setmana, a més d’altres activitats i els alumnes francesos també venen una setmana a la nostra escola.

Durant aquesta setmana es fan visites, pràctiques i d’altres activitats relacionades amb el projecte que tenen molt bona acollida entre els nostres alumnes.


El projecte «Una cuina local és una cuina sostenible», finançat per la Unió Europea, ha estat seleccionat per Erasmus+ a la convocatòria de 2019 per portar-lo a terme juntament amb Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, França, durant dos anys.

Conscients que l’obertura a l’altre a través de l’obertura internacional és un dels pilars del projecte educatiu dels dos centres, aquest projecte pretén desenvolupar competències lingüístiques, professionals i socials.

Els objectius d’aquest projecte són:

· Desenvolupar les competències lingüístiques i socials dels alumnes i dels professors gràcies a la immersió lingüística durant els intercanvis físics i virtuals.
· Descobrir pràctiques diferents.
· Incitar els alumnes a aprofundir els seus coneixements sobre la seva regió i la regió francesa (productors i restauradors).
· Esdevenir un professional de la restauració conscient de la problemàtica mediambiental i poder transmetre aquest enfocament a un públic que no sempre té accés a una restauració de qualitat per manca de mitjans, de coneixements o d’interès.
· Permetre als alumnes ampliar els seus horitzons professionals al final del projecte per tenir una millor ocupabilitat.
· Obrir-se als altres desenvolupant la ciutadania europea i l’esperit de solidaritat.
· Per l’equip de professors, confrontar i millorar la nostra pedagogia en contacte amb d’altres sistemes educatius.
· Promoure l’aprenentatge multidisciplinar.

La finalitat és la de donar continuïtat a l’anterior projecte Europchef iniciat el 2017 per així perpetuar la col·laboració entre els dos establiments al voltant de dues noves problemàtiques comuns: «Com sensibilitzar la generació dels joves a una restauració respectuosa i conscient dels problemes mediambientals» i «Com cuinar a un cost mínim amb productes locals i/o de temporada».


El proyecto «Una cocina local es una cocina sostenible», financiado por la Unión Europea, ha sido seleccionado para Erasmus+ a la convocatoria de 2019 para llevarlo a cabo junto con Lycée te Centro de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, Francia, durante dos años.

Conscientes que la apertura al otro a través de la apertura internacional es uno de los pilares del proyecto educativo de los dos centros, este proyecto pretende desarrollar competencias lingüísticas, profesionales y sociales.

Los objetivos de este proyecto son:

· Desarrollar las competencias lingüísticas y sociales de los alumnos y de los profesores gracias a la inmersión lingüística durante los intercambios físicos y virtuales.
· Descubrir prácticas diferentes.
· Incitar a los alumnos a profundizar sus conocimientos sobre su región y la región francesa (productores y restauradores).
· Ser un profesional de la restauración consciente de la problemática medioambiental y poder transmitir este enfoque a un público que no siempre tiene acceso a una restauración de calidad por falta de medios, de conocimientos o de interés.
· Permitir a los alumnos ampliar sus horizontes profesionales al final del proyecto para tener una mejor empleabilidad.
· Abrirse a los demás desarrollando la ciudadanía europea y el espíritu de solidaridad.
· Para el equipo de profesores, confrontar y mejorar nuestra pedagogía en contacto con otros sistemas educativos.
· Promover el aprendizaje multidisciplinar.

La finalidad es la de dar continuidad al anterior proyecto Europchef iniciado en 2017 para así perpetuar la colaboración entre los dos establecimientos alrededor de dos nuevas problemáticas comunes: «Como sensibilizar la generación de los jóvenes a una restauración respetuosa y consciente de los problemas medioambientales »y« Cómo cocinar a un coste mínimo con productos locales y / o de temporada ».

ERASMUS+ KA219 EUROPCHEF | curs 2017-2019

El programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants europeus.
Específicament, pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat de cara a poder aconseguir joves millor formats en les seves especialitats.

Els alumnes d’Hoteleria tenen l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+, cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu de:

· Potenciar l’aprenentatge de la llengua francesa
· Intercanviar experiències a escala europea
· Ampliar i promoure la dimensió internacional a través del projecte Europchef, seleccionat en la convocatòria de 2017
· Conèixer altres formes de treballar dins del món de la restauració i de la gastronomia.

El centre amb el que compartim el programa és: Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, França.

ERASMUS+ PROJECT RESULTS

El programa Erasmus+ tiene como objetivo atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes europeos.
Específicamente, pretende mejorar las oportunidades de cooperación y movilidad de cara a poder conseguir jóvenes mejores formados en sus especialidades.

Los alumnos de Hoteleria tienen la oportunidad de participar en el programa Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea con el objetivo de:

· Potenciar el aprendizaje de la lengua francesa
· Intercambiar experiencias a escala europea
· Ampliar y promover la dimensión internacional a través del proyecto Europchef, seleccionado en la convocatoria de 2017
· Conocer otras formas de trabajar dentro del mundo de la restauración y de la gastronomía.

El centro con el que compartimos el programa es: Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, Francia.

BLOG categoria KA219

Categoria: ERASMUS+ KA103 PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER | curs 2018-2020

Adreçat als alumnes de Grau Superior de Joviat de les modalitats d’hoteleria i esports que tenen interès en sol·licitar una beca per anar a fer pràctiques a l’estranger.

El programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants europeus. Específicament, pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat de cara a poder aconseguir joves
millor formats en les seves especialitats.

Què demanem?

El programa Erasmus+ té diferents parts, però enguany Joviat demanarà beques per als nostres alumnes de Grau Superior, per tal que puguin anar a fer un període de pràctiques, de no menys de dos mesos, en un altre país europeu.
Aquestes pràctiques són especialment rellevants perquè seran reconegudes dins del currículum de Grau Superior.
Amb això volem ajudar els alumnes del nostre centre a obtenir coneixements i experiència en un entorn laboral
diferent. L’objectiu final és que els nostres alumnes acabin el cicle estant més preparats per a una feina, tant dins com
fora del nostre país.

Qui pot accedir a aquestes beques?
Per accedir a l’oferta de beques que ens condeixi el programa Erasmus+, els alumnes del nostre centre han de complir els següents requisits:
· Estar matriculats al centre en el moment de demanar la mobilitat.
· Tenir un nivell mínim d’anglès o de la llengua del país de destí (B1) per fer la sol·licitud.
· No tenir assignatures suspeses de cursos anteriors en el moment de la convocatòria.
· Tenir nacionalitat d’algun país membre de la Unió Europea. Qualsevol altra nacionalitat requerirà la
documentació que acrediti la seva condició de resident.


Dirigido a los alumnos de Grado Superior de Joviat de las modalidades de hotelería y deportes que tienen interés en solicitar una beca para ir a hacer prácticas en el extranjero.

El programa Erasmus + tiene como objetivo atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes europeos. Específicamente, pretende mejorar las oportunidades de cooperación y movilidad de cara a poder conseguir jóvenes
mejor formados en sus especialidades.

Qué pedimos?
El programa Erasmus + tiene diferentes partes, pero este año Joviat pedirá becas para nuestros alumnos de Grado Superior, para que puedan ir a hacer un periodo de prácticas, de no menos de dos meses, en otro país europeo.
Estas prácticas son especialmente relevantes porque serán reconocidas dentro del currículo de Grado Superior.
Con ello queremos ayudar a los alumnos de nuestro centro a obtener conocimientos y experiencia en un entorno laboral
diferente. El objetivo final es que nuestros alumnos terminen el ciclo estando más preparados para un trabajo, tanto dentro como fuera de nuestro país.

¿Quién puede acceder a estas becas?
Para acceder a la oferta de becas que nos cunda el programa Erasmus +, los alumnos de nuestro centro deben cumplir los siguientes requisitos:
· Estar matriculados en el centro en el momento de pedir la movilidad.
· Tener un nivel mínimo de inglés o de la lengua del país de destino (B1) para hacer la solicitud.
· No tener asignaturas suspendidas de cursos anteriores en el momento de la convocatoria.
· Tener nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea. Cualquier otra nacionalidad requerirá la documentación que acredite su condición de residente.

BLOG categoria KA103

Mitjans de comunicació on hem sortit:

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+