Cicle Formatiu Grau Superior Direcció en cuina

hoteleria i turisme

Converteix-te en tècnic/a en Direcció en Cuina

Presencial – Matí/tarda – 2 cursos acadèmics

 

Estar al dia i adaptar-se al canvi és bàsic. El nou paradigma de la restauració, per les tendències i situacions actuals, requereix de noves formes de gestió.

Som gastronomia, gestió i sostenibilitat en tots els aspectes. Treballem reptes reals, llençats per empreses de diferents sectors, utilitzant metodologies actives per aconseguir resolucions ràpides i eficients. Activitats desenvolupades amb codocència i de forma transversal entre professionals del sector de l’hoteleria, del dietètic i de l’administratiu. El curs finalitza amb un projecte de negoci de restauració real. Personalitzat i viable per a cada proposta.

Aquesta és la infografia dels PROJECTES del Cicle Formatiu de Grau Superior
de DIRECCIÓ DE CUINA.
Cada imatge enllaça amb el vídeo del projecte corresponent:

DESCARREGA'T FITXA

El control de la higiene i seguretat alimentària, com a prioritat en el procés productiu de restauració, és un dels elements bàsics de la gestió del restaurant

PROJECTE DISFÀGIA 3D

La impressió d’aliments en 3D, com a solució a pacients que tenen disfàgia

Treballem reptes reals, llençats per empreses de diferents sectors, utilitzant metodologies actives per aconseguir resolucions ràpides i eficients.
Activitats desenvolupades amb codocència i de forma transversal entre professionals del sector de l’hoteleria, del dietètic i de l’administratiu.

Projecte empresarial

Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:
· Elaboració de check-lists de control
· Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat alimentària
· Redacció d’informes amb propostes de millora de la gestió de les diferents partides.

El curs culmina amb un projecte de negoci de restauració real. Personalitzat i viable per a cada proposta.

Dins del projecte sobre l’impuls de la medicina i atenció personalitzada en la salut i social, impulsat per Avinent, Althaia i la Fundació Universitària del Bages, hi ha una línia de treball que té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels pacients amb disfàgia, adaptant les dietes amb la impressora d’aliments en 3D, per això s’ha creat una col·laboració a cinc bandes amb la Fundació Althaia, la Umanresa-FUB i les empreses Natural Machines, SOSA Ingredients i la mateixa Escola d’Hoteleria Joviat.

Ha estat un repte real que demanava idees que aportessin millores en l’àmbit hospitalari.

La satisfacció és molt gran, perquè hem aconseguit després d’un intens i emocionant treball, de visites a l’hospital per conèixer de ben a prop la malaltia, com viuen, passant per les cuines i converses per poder conèixer què és aquesta malaltia per nosaltres tant present i alhora tan desconeguda. Ens hem emocionat vivint de primera mà que persones que pateixen disfàgia tornin a recuperar el gust dels aliments.

Mòdul pràctic de Pràctiques higièniques

Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:

  • Elaboració de check-lists de control
  • Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat alimentària
  • Redacció d’informes amb propostes de millora de la gestió de les diferents partides

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Pràctiques a l'estranger ERASMUS+

Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT en empreses del sector

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 hores

Tècnic/a superior en Direcció de Cuina

  • Definir els productes que ofereix l’empresa, determinar l’oferta, dissenyar l’estructura organitzativa, fixar preus i estandarditzar processos, tenint en compte els paràmetres del projecte estratègic i els objectius de l’empresa.
  • Adaptar-se a les noves situacions laborals i mantenir actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
  • Organitzar i coordinar equips de treball, assumint-ne el lideratge i aportant solucions als conflictes grupals que s’hi presentin.
  • Comunicar-se amb els seus iguals, superiors jeràrquics, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació.
  • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip.
  • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa, i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

En grans, mitjanes i petites empreses de restauració, del sector públic o privat, sota la dependència de la direcció o gerència d’un restaurant, o del/de la superior jeràrquic/a equivalent. També en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Tenir el títol de tècnic de la mateixa família: en la preinscripció de setembre i no de maig
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Planificació i direcció de serveis i esdeveniments de restauració
• Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
• Gastronomia i nutrició
• Projecte de direcció de serveis de restauració
• Control de l’aprovisionament de matèries primeres
• Gestió administrativa i comercial de restauració
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Processos de serveis en bars i cafeteries
• Processos de serveis en restaurants
• Sommelieria
• Recursos humans i direcció d’equips de restauració
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• FCT Formació en centres de treball

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Diploma Sommelier Títol propi

• Control de proveïment de matèries primeres
• Processos de preelaboració i conservació en cuina
• Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina
• Processos d’elaboració culinària
• Gestió de la producció en cuina
• Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària
• Gastronomia i nutrició
• Gestió administrativa i comercial en restauració
• Recursos humans i direcció d’equips en restauració
• Anglès
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de direcció de cuina
• FCT Formació en centres de treball

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Fes les teves pràctiques a centres referents!

Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

 

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Durant 350 h et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

Empreses col·laboradores

INSTAGRAM-MAILING
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+