Batxillerat

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: de 8.00 a 14.30 h
Reforç i ampliació de competències (optatiu): de 15 h a 17 h

Reforç

Servei gratuït de REFORÇ FORA D’HORARI: català, castellà, anglès, matemàtiques, física i química, a les tardes, per repassar el temari i oferir una atenció més individualitzada. Servei impartit pel professorat de Batxillerat.

Accés al Batxillerat

· Graduat en ESO.
· Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
· Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
· Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
· Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+