Batxillerat

A “l’espai Maeso” hi ha ubicada la nova escola de Batxillerat, és una espai nou on la innovació hi és molt present.

Oferim l’opció d’obtenir el títol de Batxillerat espanyol i americà al mateix temps fent només un total 6 assignatures online repartides en 3 anys a partir de 3r d’ESO!

El 100% dels alumnes han superat amb èxit les PAU 2019!!!

Projecte LEGO
Una manera diferent de fer les específiques a primer. Inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Tallers de concentració i tècniques de relaxació
Per afrontar els moments de més intensitat d’estudi i els exàmens.

Tallers de cohesió

Activitats culturals

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: de 8.00 a 14.30 h
Reforç i ampliació de competències (optatiu): de 15.00 a 17.30 h

Accés al batxillerat

  • Graduat en ESO
  • Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
  • Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
  • Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
  • Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumne disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Competències professionals

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors: comunicativa, gestió i tractament de la informació, digital, recerca, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb el món.

Modalitats

Ciències de la salut

Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Química I (4 crèdits)
· Biologia I (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Química II (4 crèdits)
· Biologia II (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Projecte LEGO**

Específiques · 2n
· Principis bàsics de la Física II (2 crèdits)
· Laboratori II (2 crèdits)
· Ciències de la terra i del medi ambient (4 crèdits)

[*] Escollir-ne una
[**] Organització de les matèries específiques de Batxillerat que inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Tecnològic


Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Química I (4 crèdits)
· Física I (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Química II (4 crèdits)
· Física II (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Projecte LEGO**

Específiques · 2n
· Principis bàsics de Dibuix tècnic II (2 crèdits)
· Laboratori II (2 crèdits)
· Ciències de la terra i del medi ambient (4 crèdits)

[*] Escollir-ne una
[**] Organització de les matèries específiques de Batxillerat que inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Econòmic-Jurídic

Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques aplic. a les CCSS I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques aplic. a les CCSS II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Economia i organització d’empresa I (4 crèdits)
· Economia (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Economia i organització d’empresa II (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Projecte LEGO**

Específiques · 2n
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una
[**] Organització de les matèries específiques de Batxillerat que inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Ciències Socials

Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques aplic. a les CCSS I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques aplic. a les CCSS II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Història del món contemporani (4 crèdits)
· Literatura catalana (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Literatura castellana (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Projecte LEGO**

Específiques · 2n
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una
[**] Organització de les matèries específiques de Batxillerat que inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Humanitats

Comuna d’opció · 1r
· Llatí I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Llatí II (4 crèdits)

Modalitat · 1r 
· Història del món contemporani (4 crèdits)
· Literatura catalana (4 crèdits)

Modalitat · 2n 
· Literatura castellana (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Projecte LEGO**

Específiques· 2n 
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una
[**] Organització de les matèries específiques de Batxillerat que inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Matèries comunes

Primer curs

Anglès
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Castellana i Literatura I
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física
Tutoria

Segon curs

Anglès
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua Castellana i Literatura II
Història

Història de la Filosofia
Tutoria
Treball de recerca

Continuïtat

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d’accés)
  • Cicles formatius de grau superior
  • Cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
  • Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d’accés)

DESCARREGA'T FITXA
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+