Cicle Formatiu Grau Superior Ensenyament i animació socioesportiva

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a superior en Ensenyament i animació socioesportiva

CONTACTE
DESCARREGA'T FITXA

COMPETÈNCIES
Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius recreatius per a tota mena d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

Intervencions reals
Els alumnes tenen la possibilitat de dur a la pràctica tot allò que aprenem. Sessions amb educació infantil, primària i secundària de l’Escola Joviat i altres escoles,  sessions amb AMPANS, activitats en residències per gent gran, etc.

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

HORARI
De dilluns a divendres en torn de matí.

DURADA DELS ESTUDIS
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos
acadèmics

CONTINGUTS
• Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 h)
• Dinamització de Grups (132 h)
• Planificació de l’Animació Socioesportiva (66 h)
• Metodologia de l’Ensenyament d’Activitats Fisicoesportives (132 h)
• Activitats Fisicoesportives Individuals (132 h)
• Activitats d’Oci i Temps Lliure (198 h)
• Activitats Fisicoesportives d’Aparells Manuals (99 h)
• Activitats Fisicoesportives d’Equip (165 h)
• Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turística (165 h)
• Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social (66 h)
• Formació i Orientació Laboral (99 h)
• Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 h)
• Anglès (99 h)
• Projecte d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (66 h)
• Formació en Centres de Treball (350 h)

ACCÉS A GS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic
especialista
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
• Tenir qualsevol titulació universitària una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per
presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

SORTIDES PROFESSIONALS

· Professor o professora d’activitats fisicoesportives.
· Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu.
· Animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva.
· Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.
· Animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
· Coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva.
· Coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
· Coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
· Coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
· Coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
· Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
· Director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
· Director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
· Director o directora d’activitats para curriculars en el marc escolar.
· Cap de departament d’animació turística.
· Cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
· Promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
· Monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
· Monitor o monitora de temps lliure.

CONTINUÏTAT
• Altres Cicles Formatius
• Estudis universitaris de grau
• Món laboral

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+