SENDERISME. Cicle Inicial (LOE)

Muntanya i Escalada

Cicle Inicial de Grau Mitjà Esportiu

DESCARREGAR FITXA

CICLE INICIAL EN SENDERISME (Certificat TD1)
La competència general del cicle inicial de grau mitjà en senderisme consisteix en guiar i dinamitzar a esportistes i usuaris en itineraris per senders abalisats de baixa muntanya, per espais naturals, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme; fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i humà; col·laborar en el control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials, tot això d’acord amb les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció de els esportistes en l’activitat.

ACCÉS
Cal complir els següents requisits:
– Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o estudis equivalents)
– Superar la prova de caràcter específic, que convoca el Departament d’Educació.

HORARI
Consultar els calendaris on figura la programació de cursos en horaris intensius i de caps de setmana.

CONTINGUTS I DURADA
BLOC COMÚ
– Bases del comportament esportiu
– Primers auxilis
– Activitat física adaptada i discapacitat
– Organització esportiva

BLOC ESPECÍFIC
– Conducció en senders
– L’entorn natural i humà de la baixa muntanya
– Temps lliure
– Formació pràctica

Total currículum bàsic

El bloc comú és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives de règim especial LOE

ACREDITACIÓ
Certificat TD1 en senderisme.

Sortides professionals:
a) Guia en senders abalisats de baixa muntanya i espais naturals delimitats, parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.
b) Operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Aquest professional se situa en els sectors de l’esport, l’oci i temps lliure i el turisme i desenvolupa la seva activitat tant en l’àmbit públic, ja sigui la Administració General de l’Estat o les administracions autonòmiques o locals, com a entitats de caràcter privat, en patronats esportius; entitats esportives municipals; federacions i clubs esportius i socials; centres educatius; empreses de serveis d’activitats extraescolars; cases de colònies; empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases rurals, agències de viatges, parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials, estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats fora de temporada, refugis, albergs de muntanya, campaments; o empreses de gestió de parcs naturals que ofereixin activitats esportiu-recreatives de guiat per senders abalisats i espais naturals, en els sectors de l’esport, l’oci i temps lliure i el turisme.

CONTINUÏTAT
Les persones que obtenen el certificat del TD1 en senderisme i que superen la prova de caràcter específic del Cicle Final en l’especialitat escollida, que convoca el Departament d’Educació, poden accedir a:
– Cicle Final de grau mitjà esportiu en barrancs
– Cicle Final de grau mitjà esportiu en escalada
– Cicle Final de grau mitjà esportiu en mitja muntanya

  Contacte:

  Nom de l'alumne/a*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+