Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Hípica: salt, doma i concurs complet

Hípica

Tècnic/a esportiu/iva en Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

CICLE INICIAL: Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

El cicle inicial capacita per:

 • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions, esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic (300 hores)

 • Transport i manteniment físic del cavall peu a terra*
 • Hipologia*
 • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
 • Acompanyament per itineraris a cavall
 • Esdeveniments hípics
 • Formació pràctica

* Queden convalidats amb el curs d’accés Joviat

Calendari cicle inicial [aquí]. Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

 • Monitor/a d’iniciació a l’equitació
 • Monitor/a d’iniciació a la competició hípica
 • Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats

Les persones que superen el cicle inical d’hípica obtenen un certificat de cicle inicial que els permet accedir:

 • Al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre.
 • Al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Superar una prova específica d’accés, que convoca el Departament d’Ensenyament o aprovar el Curs d’accés Joviat

CICLE FINAL: Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

Oferim tot el Cicle Final d’Hípica, en format de tot un any acadèmic, de novembre a abril (es pot cursar el Bloc que convingui, no és necessari cursar-ho tot).

Tècnic Esportiu en Hípica Cicle Final

Inici de la formació: 5 de novembre de 2019
Finalització de la formació: 19 de maig de 2020

Bloc Comú de Cicle Final + Bloc Específic de Cicle Final en Resistència + Curs de preparació per la superació de la Prova d’accés de Salt

Cost de la formació: 5.200€ (fraccionat en 6 mensualitats de 866,67€, de novembre a abril).

Horari de la formació:
– Dilluns i dimarts 15:30 a 20:00 bloc específic a Viladecans – Hípica Les Tanques.
– Dimecres i divendres de 15:30 a 20:00 curs de preparació per la superació de la Prova d’accés de Salt a Viladecans – Hípica Les Tanques.
– Dijous de 15:30 a 20:00 bloc comú a Manresa – Escola Joviat.

Si només interessa fer algun dels blocs, l’horari és el següent:
– Bloc Comú de Cicle Final, els dijous: 695€
– Bloc Específic de Cicle Final en Resistència, els dilluns (part comuna) i dimarts (part específica de resistència): 2.572€
– Bloc Específic de Cicle Final en Salt, els dilluns (part comuna) i dimarts (part específica en salt doma): 3.322€

El cicle final capacita per:

– Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del salt, la doma i el concurs complet.
– Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
– Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
– Organitzar activitats, competicions i activitats del nivell d’iniciació esportiva; dissenyar el recorregut i circuits del seu nivell.
– Concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per a genets amb discapacitat, i col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talent esportius (genet-cavall).

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic (470 hores)

 • Ensenyament i tecnificació hípica
 • Bases de l’entrenament esportiu del cavall
 • Preparació física del genet
 • Paraeqüestre
 • Organització d’esdeveniments hípics
 • Perfeccionament tècnic en salt
 • Perfeccionament tècnic en doma
 • Perfeccionament tècnic en concurs complet
 • Formació pràctica
 • Calendari cicle final [aquí]. Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.
 • Entrenador/a de tecnificació en salt d’obstacles, doma i concurs complet
 • Coordinador/a d’altres tècnics d’iniciació a l’hípica
 • Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació
 • Dissenyador/a de recorreguts i represses de tecnificació

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/a d’activitats esportives. Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic/a esportiu/iva de les disciplines de salt, doma i concurs complet, que els permet accedir:

 • Al cicle de grau superior d’hípica, si superen la prova específica d’accés al grau superior d’hípica que convoca el Departament d’Ensenyament i tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final de les disciplines de salt, doma i concurs complet, cal tenir el certificat de primer nivell i superar una prova específica d’accés que convoca el Depertament d’Ensenyament.

CONTACTE

Grado Medio Hípica: salto, doma y concurso completo

Técnico/a deportivo/va en Disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo

CICLO INICIAL: Disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo

El ciclo inicial capacita para:

 • Dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva de la equitación.
 • Organizar, acompañar y tutelar los deportistas y usuarios durante la participación en actividades, competiciones, eventos propios de este nivel.
 • Guiar usuarios a caballo por terrenos variados.

Bloque común (80 horas)

 • Bases del comportamiento deportivo
 • Primeros auxilios
 • Actividad física adaptada y discapacidad
 • Organización deportiva

Bloque específico (300 horas)

 • Transporte y mantenimiento físico del caballo pie a tierra *
 • Hipología *
 • Metodología de la enseñanza de la hípica
 • Acompañamiento para itinerarios a caballo
 • Eventos hípicos
 • Formación práctica

* Quedan convalidados con el curso de acceso Joviat

Calendario ciclo inicial [aquí]. Nos adaptamos a todas las necesidades, programamos cursos en horarios intensivos y fines de semana.

 • Monitor/a de iniciación a la equitación
 • Monitor/a de iniciación a la competición hípica
 • Conductor/a de itinerarios a caballo por terrenos variados

Las personas que superan el ciclo inical de hípica obtienen un certificado de ciclo inicial que les permite acceder:

 • Al ciclo final de disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre.
 • Al ciclo final de disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo, si superan la prueba específica de acceso que convoca el Departament d’Ensenyament.

Hay que cumplir los requisitos siguientes:

 • Graduado en ESO (o estudios equivalentes)
 • Superar una prueba específica de acceso, que convoca el Departament d’Ensenyament o aprobar el Curso de acceso Joviat

CICLO FINAL: Disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo

Ofrecemos todo el Ciclo Final de Hípica, en formato de todo un año académico, de noviembre a abril (se puede cursar el Bloque que convenga, no es necesario cursar todo).

Técnico Deportivo en Equitación Ciclo Final

Inicio de la formación: 5 de noviembre de 2019
Finalización de la formación: 19 de mayo de 2020

Bloque Común de Ciclo Final + Bloque Específico de Ciclo Final en Resistencia + Curso de preparación para la superación de la Prueba de acceso de Salt

Coste de la formación: 5.200 € (fraccionado en 6 mensualidades de 866,67 €, de noviembre a abril).

Horario de la formación:
– Lunes y martes 15:30 a 20:00 bloque específico en Viladecans – Hípica Les Tanques.
– Miércoles y viernes de 15:30 a 20:00 curso de preparación para la superación de la Prueba de acceso de Salto en Viladecans – Hípica Les Tanques.
– Jueves de 15:30 a 20:00 bloque común en Manresa – Escola Joviat.

Si sólo interesa hacer alguno de los bloques, el horario es el siguiente:
– Bloque Común de Ciclo Final, los jueves: 695 €
– Bloque Específico de Ciclo Final en Resistencia los lunes (parte común) y martes (parte específica de resistencia): 2.572 €
– Bloque Específico de Ciclo Final en Salt los lunes (parte común) y martes (parte específica en salto doma): 3.322 €

El ciclo final capacita para:

– Organizar, adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico de los jinetes y caballos en la etapa de tecnificación deportiva de la equitación en las disciplinas del salto, la doma y el concurso completo.
– Organizar, acompañar y tutelar a los deportistas y usuarios durante la participación en actividades de competiciones y eventos propios de este nivel.
– Gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo.
– Organizar actividades, competiciones y actividades del nivel de iniciación deportiva; diseñar el recorrido y circuitos de su nivel.
– Concretar, dirigir y adaptar las actividades de equitación para jinetes con discapacidad, y colaborar con el proceso de detección y selección de talentos deportivos (jinete-caballo).

Bloque común (180 horas)

 • Bases del aprendizaje deportivo
 • Bases del entrenamiento deportivo
 • Deporte adaptado y discapacidad
 • Organización y legislación deportiva
 • Género y deporte

Bloque específico (470 horas)

 • Enseñanza y tecnificación hípica
 • Bases del entrenamiento deportivo del caballo
 • Preparación física del jinete
 • Paraecuestre
 • Organización de eventos hípicos
 • Perfeccionamiento técnico en salto
 • Perfeccionamiento técnico en doma
 • Perfeccionamiento técnico en concurso completo
 • Formación práctica
 • Calendario ciclo final [aquí]. Nos adaptamos a todas las necesidades, programamos cursos en horarios intensivos y fines de semana.
 • Entrenador/a de tecnificación en salto de obstáculos, doma y concurso completo
 • Coordinador/a de otros técnicos de iniciación a la hípica
 • Gestor/a y organizador/a de eventos de hípica de promoción y de iniciación
 • Diseñador/a de recorridos y represas de tecnificación

El alumno/a, después de completar la formación, podrá ejercer como guía acompañador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a y promotor/a de actividades deportivas. Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres y hípicas deportivas, asociaciones y otras entidades deportivas, federaciones, empresas de servicios deportivos y ocio.

Las personas que superan el ciclo final obtienen el título de técnico/a deportivo/va de las disciplinas de salto, doma y concurso completo, que les permite acceder:

 • Al ciclo de grado superior de hípica, si superan la prueba específica de acceso al grado superior de hípica que convoca el Departament d’Ensenyament y tienen el título de bachillerato o estudios equivalentes.

Para acceder al ciclo final de las disciplinas de salto, doma y concurso completo, hay que tener el certificado de primer nivel y superar una prueba específica de acceso que convoca el Departament d’Ensenyament.

CONTACTO
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+