Cicle Formatiu Grau Mitjà

Sistemes microinformàtics i xarxes

Converteix-te en tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Presencial – Horari de matí- 2 cursos acadèmics


Projecte Impressió 3D

Dins de les noves tecnologies es mostren els fonaments de la impressió 3D, entenent els fonaments i el funcionament de modelatge 3D des del disseny d’un model fins a la seva impressió en una impressora 3D. Dins d’aquest projecte i juntament amb l’alumnat de batxillerat, es dissenyen i imprimeixen models per alumnes d’altres cicles, com per exemple prototips per a treballs de recerca, promoció per fires o elements de laboratori entre d’altre.

Fes les teves pràctiques a centres referents!

Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Durant 383 h et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

 

Metodologia

Combina teoria i pràctica amb els projectes IOT, Projecte d’impressió 3D i Projecte Taller de reparacions.

Prototips, programació, noves tecnologies, reparacions… Aquest serà el teu dia a dia!

Projecte IOT

Internet Of Things (Internet de les Coses). IoT consisteix a tenir “coses” (tota mena d’aparells i dispositius, sensors, controladors domòtics, etc.) connectades a internet per poder-les controlar i monitorar remotament en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, podent recollir dades constantment sobre el seu funcionament per extreure’n informació rellevant que ens ajudi a la presa de decisions. En aquest context, i mitjançant prototips amb microcontroladors desenvolupem els continguts del cicle, des de muntatge de components a tecnologies de connexió a xarxes, aplicació de protocols i llenguatges de programació.

Projecte Taller de reparacions

Aquest projecte té com a objectiu dotar l’alumne d’autonomia i solvència en la presa de decisions a l’hora de diagnosticar i reparar equips microinformàtics i xarxes, així com la comunicació amb eventuals clients. Es tracta de la implementació d’un taller de reparacions que dona servei a la comunitat de l’Escola col·laborant en el manteniment dels equips i xarxes de les aules. També dona servei a alumnes i professors, diagnosticant i reparant equips, instal·lant i configurant programari, realitzant auditories de malware, i fins i tot fent xerrades i presentacions sobre programes i eines que s’utilitzen a l’aula.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Competències professionals, personals i socials

 • Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant-ne la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
 • Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
 • Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva connexió amb xarxes d’àrea extensa, canalitzant a un nivell superior els supòsits que així ho requereixin.
 • Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió a xarxes públiques, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
 • Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, atenent les necessitats i requeriments especificats.
 • Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions per comprovar i ajustar el funcionament.
 • Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i ajustant-ne els components per assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la informació.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client.
 • Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client.
 • Assessorar i assistir el client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho requereixin per trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest.
 • Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals adequades en l’entorn de treball.
 • Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector informàtic.
 • Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin.
 • Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en les intervencions realitzades.
 • Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts definits dintre de l’àmbit de la seva competència.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, planificació de la producció i comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic.

Sortides laborals

Treballaràs com…

 • Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic/a de suport informàtic
 • Tècnic/a de xarxes de dades
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador/a de teleassistència
 • Operador/a de sistemes

A més, t’inclourem en la nostra borsa de treball de Joviat!

Empreses col·laboradores

Matriculació

Converteix la teva passió en la teva vocació!

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+