Treballs de recerca

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

Té les característiques següents:

  • És una recerca adequada al nivell d’estudis que està cursant l’alumnat.
  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està tutorat per un professor o professora.
  • Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne o alumna durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.
  • Cada centre fa una proposta del marc on s’ha de desenvolupar el treball, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la presentació dels resultats de la recerca.
  • Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina orientació (general o específica) se li vol donar i quin serà l’abast de la recerca. La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.
  • Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.
DESCARREGA'T FITXA
The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
I will get a fairly sizable college essay writer hire stack of applications that have been printed and place them on my desk