Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme

Tècnic/a esportiu/va en Salvament i socorrisme

CONVALIDACIONS

Cicle inicial (Certificat): SALVAMENT I SOCORRISME

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic (180 hores)

 • Instal·lacions aquàtiques i materials
 • Metodologia de salvament i socorrisme
 • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
 • Seguretat i intervenció en instal·lacions auàtiques

Bloc de formació pràctica (115h)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Monitor/a de salvament i socorrisme
 • Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora
 • Socorrista en piscines
 • Socorrista en parcs aquàtics
 • Socorrista en piscines naturals

Empreses de turisme actiu i verd, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el cicle inicial en Salvament i socorrisme poden accedir al cicle final.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

Cicle final (Certificat): SALVAMENT I SOCORRISME

El cicle final d’aquests estudis capacita per:

 • Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec
 • Organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

Tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic (300 hores)

 • Escola de salvament i socorrisme
 • Preparació física del socorrista
 • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme
 • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
 • Espais aquàtics i materials
 • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals

Bloc de formació pràctica (180h)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Monitor/a de salvament i socorrisme
 • Jutge cronometrador
 • Socorrista en piscines, parcs aquàtics
 • Entrenador/a de salvament i socorrisme
 • Coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme
 • Responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural
 • Socorrista en platges marítimes
 • Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica
 • Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural
 • Socorrista en activitats nauticoesportives
 • Àrbitre auxiliar
 • Entitats de cràcter públic i privat
 • Patronats esportius
 • Centres d’alt rendiment esportiu i de tecnificació esportiva
 • Federacions esportives
 • Clubs i associacions esportives i socials
 • Empreses de serveis esportius i turístics
 • Centres educatius i instal·lacions afins
 • Centres d’activitats aquàtiques (piscines convencionals, piscines naturals, parcs aquàtics)
 • Empreses de manteniment d’’infraestructures i/o gestió esportiva

Les persones que superen el cicle final de Salvament i socorrisme obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet accedir:

 • A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Salvament i socorrisme, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final de Salvament i socorrisme cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta l’especialitat.

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+