Ensenyament esportiu
Grau Superior Hípica

Hípica

Tècnic/a esportiu/va superior en Hípica

CONTACTE
PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

La competència general del Cicle de grau superior en Hípica consisteix en programar i dirigir l’entrenament esportiu d’alt rendiment en el genet, el cavall, el binomi i els equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d’aquests en competicions d’alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; programar les tasques i coordinar els tècnics al seu càrrec; organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; i tot d’acord amb els objectius establerts, el nivell òptim de qualitat i en les condicions de seguretat. Organitzar i impartir la formació de TE en Hípica.

Bloc comú

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic

 • Planificació i programació de l’alt rendiment en hípica
 • Preparació física del genet o amazona
 • Entrenament esportiu/condicional del cavall d’alt rendiment esportiu
 • Direcció i gestió de centres eqüestres
 • Entrenament tècnic-tàctic en hípica
 • Direcció tècnica en competicions hípiques d’alt rendiment esportiu
 • Organització i gestió de competicions hípiques d’alt rendiment esportiu
 • Projecte
 • Formació pràctica

Instructor/a, planificador/a d’activitats eqüestres, entrenador/a i director/a esportiu/va i d’activitats d’alta competició.

Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure, centres de dia i ensinistrament de cavalls, escoles d’equitació, centres educatius, empreses de serveis que ofereixen programes de perfeccionament en les disciplines hípiques i d’ensinistrament de cavalls per l’alt rendiment. L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a,
instructor/a, entrenador/a, promotor/a d’activitats esportives i director/a esportiu/iva, professor/a de Tècniques Esportives en Hípica.

 • Superació de la prova d’accés específica que organitza el Departament d’Ensenyament
 • Batxillerat (o estudis equivalents)
 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en les disciplines hípiques de doma, salt i concurs complet

Grado Superior Hípica

Técnico/a deportivo/a superior en Hípica

PRUEBA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONES

La competencia general del Ciclo de grado superior en Hípica consiste en programar y dirigir el entrenamiento deportivo de alto rendimiento en el jinete, el caballo, el binomio y los equipos; organizar, tutelar y dirigir la participación de estos en competiciones de alto nivel; coordinar la intervención de técnicos especialistas; programar las tareas y coordinar los técnicos a su cargo; organizar competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación deportiva; y todo de acuerdo con los objetivos establecidos, el nivel óptimo de calidad y en las condiciones de seguridad. Organizar e impartir la formación de TE en Hípica.

Bloque común

 • Factores fisiológicos del alto rendimiento
 • Factores psicosociales del alto rendimiento
 • Formación de formadores deportivos
 • Organización y gestión aplicada al alto rendimiento

Bloque específico

 • Planificación y programación del alto rendimiento en hípica
 • Preparación física del jinete o amazona
 • Entrenamiento deportivo/condicional del caballo de alto rendimiento deportivo
 • Dirección y gestión de centros ecuestres
 • Entrenamiento técnico-táctico en hípica
 • Dirección técnica en competiciones hípicas de alto rendimiento deportivo
 • Organización y gestión de competiciones hípicas de alto rendimiento deportivo
 • Proyecto
 • Formación práctica

Instructor/a, planificador/a de actividades ecuestres, entrenador/a y director/a deportivo/a y de actividades de alta competición.

Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres e hípicas deportivas, asociaciones y otras entidades deportivas, federaciones, empresas de servicios deportivos y ocio, centros de día y adiestramiento de caballos, escuelas de equitación, centros educativos, empresas de servicios que ofrecen programas de perfeccionamiento en las disciplinas hípicas y de adiestramiento de caballos para el alto rendimiento. El alumno/a, después de completar la formación, podrá ejercer como guía acompañador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a, promotor/a de actividades deportivas y director/a deportivo/a, profesor/a de Técnicas Deportivas en Hípica.

 • Superación de la prueba de acceso específica que organiza el Departament d’Ensenyament
 • Bachillerato (o estudios equivalentes)
 • Tener el título de técnico/a deportivo/a en las disciplinas hípicas de doma, salto y concurso completo
CONTACTO
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+