Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Hípica: resistència, orientació i turisme eqüestre

Hípica

Tècnic/a esportiu/iva en Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

CICLE INICIAL: Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

El cicle inicial capacita per:

 • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions, esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic (300 hores)

 • Transport i manteniment físic del cavall peu a terra*
 • Hipologia*
 • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
 • Acompanyament per itineraris a cavall
 • Esdeveniments hípics
 • Formació pràctica

*Queden convalidats amb el curs d’accés Joviat

Calendari cicle inicial [aquí]. Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana

 • Monitor/a d’iniciació a l’equitació
 • Monitor/a d’iniciació a la competició hípica
 • Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats

Les persones que superen el cicle inical d’hípica obtenen un certificat de cicle inicial que els permet accedir:

 • Al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
 • Al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Superar una prova específica d’accés, que convoca el Departament d’Ensenyament o aprovar el Curs d’accés Joviat

CICLE FINAL: Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

El cicle final capacita per:

 • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del raid i del TREC.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic (480 hores)

 • Ensenyament i tecnificació hípica
 • Bases de l’entrenament esportiu del cavall
 • Preparació física del genet
 • Paraeqüestre
 • Organització d’esdeveniments hípics
 • Perfeccionament tècnic en raid
 • Perfeccionament tècnic en trec
 • Organització d’itineraris eqüestres
 • Medi natural
 • Formació pràctica
 • Entrenador/a de tecnificació en raid, trec i turisme eqüestre
 • Instructor/a i guia de turisme eqüestre, coordinador/a de tècnics d’iniciació a l’hípica
 • Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació
 • Dissenyador/a de recorreguts de carreres de resistència de tecnificació
 • Dissenyador/a de rutes eqüestres

Calendari cicle final [aquí]. Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/a d’activitats esportives. Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure.

Per accedir al cicle final de les disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre, cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat

CONTACTE

Grado Medio Hípica: resistencia, orientación y turismo ecuestre

Técnico a deportivo/a en Disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre

CICLO: Disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre

El ciclo inicial capacita para:

 • Dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva de la equitación.
 • Organizar, acompañar y tutelar a los deportistas y usuarios durante la participación en actividades, competiciones, eventos propios de este nivel.
 • Guiar a usuarios a caballo por terrenos variados.

Bloque común (80 horas)

 • Bases del comportamiento deportivo
 • Primeros auxilios
 • Actividad física adaptada y discapacidad
 • Organización deportiva

Bloque específico (300 horas)

 • Transporte y mantenimiento físico del caballo pie a tierra *
 • Hipología *
 • Metodología de la enseñanza de la hípica
 • Acompañamiento para itinerarios a caballo
 • Eventos hípicos
 • Formación práctica

* Quedan convalidados con el curso de acceso Joviat

Calendario ciclo inicial [aquí]. Nos adaptamos a todas las necesidades, programamos cursos en horarios intensivos y fines de semana.

 • Monitor/a de iniciación a la equitación
 • Monitor/a de iniciación a la competición hípica
 • Conductor/a de itinerarios a caballo por terrenos variados

Las personas que superan el ciclo inical de hípica obtienen un certificado de ciclo inicial que les permite acceder:

 • En el ciclo final de disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre
 • En el ciclo final de disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo, si superan la prueba específica de acceso que convoca el Departament d’Ensenyament.

Hay que cumplir los requisitos siguientes:

 • Graduado en ESO (o estudios equivalentes)
 • Superar una prueba específica de acceso, que convoca el Departament d’Ensenyament o aprobar el Curso de acceso Joviat

CICLO FINAL: Disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre

El ciclo final capacita para:

 • Organizar, adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico de los jinetes y caballos en la etapa de tecnificación deportiva de la equitación en las disciplinas del raid y del TREC.
 • Organizar, acompañar y tutelar los deportistas y usuarios durante la participación en actividades de competiciones y eventos propios de este nivel.
 • Gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo.
 • Organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva.

Bloque común (180 horas)

 • Bases del aprendizaje deportivo
 • Bases del entrenamiento deportivo
 • Deporte adaptado y discapacidad
 • Organización y legislación deportiva
 • Género y deporte

Bloque específico (480 horas)

 • Enseñanza y tecnificación hípica
 • Bases del entrenamiento deportivo del caballo
 • Preparación física del jinete
 • Paraecuestre
 • Organización de eventos hípicos
 • Perfeccionamiento técnico en raid
 • Perfeccionamiento técnico en TREC
 • Organización de itinerarios ecuestres
 • Medio natural
 • Formación práctica
 • Entrenador/a de tecnificación en raid, TREC y turismo ecuestre
 • Instructor/a y guía de turismo ecuestre, coordinador/a de técnicos de iniciación a la hípica
 • Gestor/a y organizador/a de eventos de hípica de promoción y de iniciación
 • Diseñador/a de recorridos de carreras de resistencia de tecnificación
 • Diseñador/a de rutas ecuestres

Calendario ciclo final [aquí]. Nos adaptamos a todas las necesidades, programamos cursos en horarios intensivos y fines de semana.

El alumno/a, después de completar la formación, podrá ejercer como guía acompañador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a y promotor/a de actividades deportivas. Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres y hípicas deportivas, asociaciones y otras entidades deportivas, federaciones, empresas de servicios deportivos y ocio

Para acceder al ciclo final de las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, es necesario haber aprobado el ciclo inicial de la especialidad.

CONTACTO
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+