Volem ser camaleònics

Flexibilitzar espais, horaris i recursos per a l’autonomia de la persona i el seu benestar.

La distribució de les persones en espais oberts, amplis i clars, juntament amb la disponibilitat de temps per interactuar i socialitzar, faciliten l’ambient necessari per desenvolupar l’aprenentatge de l’alumnat i el professorat. Les competències professionals cada vegada més, estan enfocades a una adaptació a un món amb unes necessitats més democràtiques que exigeixen de tenir espais per al debat i la reflexió.

# ASPECTES

#espais

Transformar els espais, eliminar barreres físiques, que facilitin l’intercanvi i la comunicació entre tots els que en formem part.

#horaris

Els equips han de gestionar el temps de manera autònoma per assolir els resultats dels projectes, de tal manera que s’adaptin els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, tenint en compte l’aprofitament dels espais.

#recursos

Gestionar per equips les necessitats d’aquests, assolint així nivells d’eficiència més alts que beneficiaran, sens dubte, a l’assoliment dels objectius de l’escola.

#versatilitat

Adaptar-se al canvi, és l’acceptació del conflicte i com aquest es gestiona. En un món canviant les persones han d’entendre el conflicte com un element de riquesa.

#comunicació

Transmetre els missatges de forma clara i concisa és clau. El docent no acompanya només presencialment, la xarxa ha agafat el protagonisme. Cal saber destriar la informació, per posteriorment ser capaços de transmetre amb cura. Emissor i receptor tenen ara molts més canals, que cal vetllar pel seu bon aprofitament.

#benestar

El professorat i l’alumnat han de tenir satisfetes les seves necessitats, per assolir un bon clima que els permeti aprendre a aprendre conjuntament.

#sostenibilitat

Compatibilitzar una gestió econòmica que garanteixi la continuïtat del servei, amb noves formes d’organitzar-se i d’aprendre que ens aporten les noves tecnologies, respectant els valors de la Institució i de la nostra societat.

camaleonics