Formació per a l'Ocupació subvencionada

Cursos 100% subvencionats adreçats a persones en situació d'atur

Les accions de formació professional ocupacional són les adreçades als/a les treballadors/es en atur com alguna plaça per a ocupats, per a la seva qualificació, reconversió o perfeccionament amb la finalitat que, mitjançant el desenvolupament d’una formació de qualitat, a més d’altres mesures de foment de l’ocupació, puguin accedir a un lloc de treball o promocionar-se en la seva vida laboral i millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la formació dels seus recursos humans. D’aquesta manera, el que s’intenta és potenciar l’ocupació tant de les persones aturades com dels treballadors i treballadores en actiu. Aquesta formació és subvencionada.

Són les accions formatives professionals ocupacionals adreçades a treballadors en situació d’atur del sector de l’Hoteleria, Turisme i Tècnics Esportius. Són accions formatives subvencionades.