Formació per a l'Ocupació i Certitificats de Professionalitat subvencionats

Cursos 100% subvencionats adreçats a persones en situació d'atur

Les accions de formació professional ocupacional són les adreçades als/a les treballadors/es en atur com alguna plaça per a ocupats, per a la seva qualificació, reconversió o perfeccionament amb la finalitat que, mitjançant el desenvolupament d’una formació de qualitat, a més d’altres mesures de foment de l’ocupació, puguin accedir a un lloc de treball o promocionar-se en la seva vida laboral i millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la formació dels seus recursos humans. D’aquesta manera, el que s’intenta és potenciar l’ocupació tant de les persones aturades com dels treballadors i treballadores en actiu. Aquesta formació és subvencionada.

Són les accions formatives professionals ocupacionals adreçades a persones en situació d’atur del sector de l’Hoteleriai Turisme, Pastisseria, Sanitat, Serveis sociosanitaris i Activitats físiques i esportives. Són accions formatives subvencionades.

Contacte informació de cursos:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*


Adreça electrònica*

Especifica els cursos que vols rebre informació*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.