FC Sanitat

Cursos no subvencionats.

Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible (edició 2)

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 60 hores
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes

Convalida M2 del TES
Període:
març-abril-maig 2020
Durada: 100 hores
Horari: dimarts i dijous de 15 h a 20 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes (edició 2)

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 100 hores
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 40 hores
Horari: dilluns de 16 h a 21 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient

Convalida M6 del TES
Període: març-abril-maig 2020
Durada: 100 hores
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 15:30 h a 21:30 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient (edició 2)

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 100 hores
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.