Formació Continuada 100% subvencionada

Són les accions formatives en el procés d’ensenyament i aprenentatge que comença un cop s’han finalitzat els estudis bàsics (a partir dels 16 anys) i es pot executar al llarg de tota la vida i que té com a finalitat mantenir o millorar les qualificacions, els coneixements i les competència professional dels treballadors i treballadores. També, es poden fer extensives a persones que es formen per buscar feina o aquelles activitats d’aprenentatge realitzades per a millorar coneixements, competències i aptituds de tot tipus.

És la formació per a treballadors/res ocupats/des que té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Aquesta oferta ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. També ha de facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral. Són accions subvencionades.

Programes de formació de caràcter sectorial
Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació del mateix.

Programes de qualificació i reconeixement professional
Fan referència a l’oferta modular d’accions formatives dirigides a l’obtenció d’un certificat de professionalitat i als processos que avaluen i acrediten les competències professionals adquirides per l’experiència laboral.

Cursos a mida i reciclatge
És la formació continuada però feta a mida per a una empresa, entitats o institució que ens ho demana, amb l’objectiu de reciclar al col·lectiu que aquests proposen.

El Consorci promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.