Certificats de Professionalitat privats

És l’oferta modular d’accions formatives dirigides a l’obtenció d’un certificat de professionalitat total  no finançats amb fons públics i que acrediten unitats de competències.

CP Instructor en Ioga (dimarts)

Dates: del 21 de maig de 2019 al 1 de juny del 2021
Horari: dimarts de 18 h a 22 h
+2 retirs de caps de setmana
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

CP Instructor en Ioga (dissabtes)

Dates: del 26 octubre 2019 a l’11 desembre del 2021
Horari: 2 dissabtes al mes de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
+2 retirs de caps de setmana
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

 

CP Curs d'accés + 1r nivell d'hípica

Els 3 mòduls següents equivalen a la prova d’accés al curs de tècnic d’hípica

Mòdul: Tècniques de bàsiques de munta a cavall
Mòdul: Alimentació, maneig general i primers auxilis de bestiar equí
Mòdul: Cura i maneig de cavalls

Inici: 9/octubre/2019
Finalització:
6/març/2020

Lloc: Hípica les Tanques de Viladecans

Contacte informació de cursos:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*


Adreça electrònica*

Especifica els cursos que vols rebre informació*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.