Assessorament i Reconeixement

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

· Disposar de forma individual d’un/a assessor/a especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

· Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.

· Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.

· Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.

· Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.

· Disposar d’un informe d’Assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

· L’informe d’Assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de Reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

El servei d’Assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

Sol·licitar el servei?

El servei d’Assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.
Consulta els Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el servei d’Assessorament i de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

Fase ASSESSORAMENT

El calendari del procés d’assessorament [aquí]

Família Cicle GM-GS Núm. places
100 – Activitats físiques i esportives CFPM 0101 – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural GM 5
 100 – Activitats físiques i esportives CFPS 0151 – Animació d’activitats físiques i esportives GS 5
1600 – Sanitat CFPM 1601 – Cures auxiliars d’infermeria GM 5
 1600 – Sanitat CFPS 1651 – Dietètica GS 5
AG – Administració i gestió CFPS AGB0 – Administració i finances GS 5
HT – Hoteleria i Turisme CFPM HT10 – Cuina i gastronomia GM 5
 HT – Hoteleria i Turisme CFPM HT30 – Serveis de restauració GM 5
 HT – Hoteleria i Turisme CFPS HTD0 – Direcció de cuina GS 5
IA – Indústries alimentàries CFPM IA60 – Forneria, pastisseria i confiteria GM 5
IC – Informàtica i comunicacions CFPM IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes GM 1
 IC – Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web GS 1
SA – Sanitat CFPM SA20 – Farmàcia i parafarmàcia GM 5
 SA – Sanitat CFPM SA30 – Emergències sanitàries GM 10
 SA – Sanitat CFPS SAE0 – Laboratori clínic i biomèdic GS 2
 SA – Sanitat CFPS SAH0 – Higiene bucodental loe GS 5
 SA – Sanitat CFPS SAI0 – Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear GS 2
 • Full servei d’Assessorament [aquí]
 • Full inscripció servei d’Assessorament [aquí]
 • Documents que cal portar en el moment de fer la inscripció, originals i fotocòpies de:
  · La sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament.
  · Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
  · Informe de vida laboral
  · Certificat de l’empresa
  · Títols o certificats de formació que tingueu
  · Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  · Resguard de pagament del preu
 • Enviar-ho a fcontinuada@joviat.cat

Els dossiers estaran disponibles en breu.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

· Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

· Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.

· Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.

· Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.

· Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.

· Disposar d’un informe d’Assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

· L’informe d’Assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

El servei d’Assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

Sol·licitar el servei?

El serveis d’Assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.