Grau Superior Escalada

MUNTANYA I ESCALADA

Aquests estudis capaciten per:
• Programar l’entrenament i la participació d’esportistes i equips d’escalada en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir
escoles d’esports de muntanya i escalada.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Continguts i durada
Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’alt rendiment esportiu

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (465 hores)
• Conducció en l’escalada
• Desenvolupament professional III
• Entrenament de l’escalada II
• Optimització de les tècniques d’escalada
• Formació pràctica

Projecte final (60 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera
directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes
modalitats de formació.

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

• Planifi cador/a, director/a de l’entrenament d’escaladors/es
d’alt nivell
• Conductor/a d’escaladors/es
• Director/a d’escoles de muntanya i escalada

• Tenir el títol de tècnic/a en escalada.
• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes
acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19
anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

• Qualsevol estudi universitari ofi cial de grau
• Altres Cicles formatius de grau superior