Ensenyament esportiu
Grau Superior Escalada

Muntanya i Escalada

Tècnic/a superior esportiu/va en Escalada

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Aquests estudis capaciten per:

• Programar l’entrenament i la participació d’esportistes i equips d’escalada en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (255 hores)

 • Conducció en l’escalada
 • Desenvolupament professional III
 • Entrenament de l’escalada II
 • Optimització de les tècniques d’escalada

Bloc de formació pràctica (200h)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Planificador/a, director/a de l’entrenament d’escaladors/es d’alt nivell
 • Conductor/a d’escaladors/es
 • Director/a d’escoles de muntanya i escalada
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles d’esports de muntanya i escalada
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacions d’esports de muntanya i escalada
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Empreses turístiques
 • Centres de formació de tècnics esportius d’esports de muntanya i escalada

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a en escalada i
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (a tots els graus superiors) o una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*



Ens has vist a:







Ens coneix per:




En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.