Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Muntanya mitjana

Muntanya i Escalada

Tècnic/a esportiu/va en Muntanya mitjana

PROVA ESPECÍFICA

Aquests ensenyaments de segon nivell capaciten per conduir activitats de baixa i mitja muntanya i ensenyar la pràctica d’aquesta especialitat.

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (175 hores)

 • Desenvolupament professional II
 • Coneixement del medi
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada
 • Formació tècnica i metodològica de la progressió en muntanya
 • Entrenament de l’excursionisme
 • Seguretat en la muntanya mitjana
 • Conducció en la muntanya mitjana

Bloc de formació pràctica (200h)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Promotor/a d’excursions
 • Guia de muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior
 • Conductor/a de persones o grups en activitas de baixa muntanya i muntanya mitjana
 • Programador/a i organitzador/a d’activitats d’excursionisme
 • Instructor/a d’activitats d’excursionisme
 • Escoles i centres d’iniciació esportiva
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacions d’esports de muntanya i escalada
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Centres escolars (activitas extracurriculars)

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport en Alta muntanya, que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Cal complir els requisits següents:

 • Tenir el certificat de 1r nivell d’excursionisme i
 • Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.