Ensenyament esportiu
Certificat de 1r nivell d'excursionisme

Muntanya i Escalada

Certificat de 1r nivell en excursionisme

DESCARREGAR FITXA

Aquests ensenyaments proporcionen els coneixements i la capacitació bàsica per promoure activitats d’excursionisme i acompanyar persones o grups en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic i/o professional.

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport
 • Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I
 • Formació tècnica d’excursionisme
 • Medi ambient de muntanya
 • Seguretat en l’excursionisme
 • Didàctica i dinàmica de grups

Bloc de formació pràctica (150h)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Promotor/a d’excursions
 • Acompanyant de persones i grups en muntanya baixa i mitjana, sota la supervisió de personal tècnic superior

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir a qualsevol de les quatre especialitats de segon nivell de grau mitjà de muntanya (alta muntanya, descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana), superant una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament i que avalua les capacitats físiques i tècniques per l’especialitat escollida.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • O haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova
 • I superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:
Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+