Grau Mitjà Judo i Defensa Personal

Judo i Defensa Personal

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per:

· Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en judo i defensa personal

· Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes en la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Bloc comú (80 hores)
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic (230 hores)
· Ensenyament de judo i defensa personal
· Organització d’activitats i esdeveniments de judo i defensa personal

Bloc de Formació pràctica (140 hores)

Monitor/a de judo i defensa personal.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).

· Estar en possessió del cinturó negre primer Dan de judo (cal aportar el certificat emès per la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports Associats).

Les persones que superen el cicle inicial de Judo i defensa personal obtenen el certificat de cicle inicial que els permet accedir al cicle final de Judo i defensa personal (si està en possessió del cinturó negre segon Dan).

Esport7, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

El cicle final capacita per:

· Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en judo i defensa personal.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments.
· Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
· Organitzar activitats, competicions i esde- veniments dels nivells d’iniciació esportiva.

Bloc comú (180 hores)
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva
· Gènere i esport

Bloc específic (450 hores)
· Formació i tecnificació en judo i defensa personal
· Judo adaptat
· Entrenament en judo i defensa personal
· Organització i gestió de les activitats de judo
i defensa personal
· Defensa personal

Bloc de Formació pràctica (210 hores)

· Professor/a de judo i defensa personal
· Entrenador/a de judo i defensa personal
· Director/a tècnic/a d’una escola esportiva de judo
· Director/a tècnic/a en centres de formació de defensa personal.

· Per accedir al cicle final de Judo i defensa perso- nal cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat.

· Estar en possessió del cinturó negre segon Dan de judo (cal aportar el certificat emès per la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports Associats).

Les persones que superen el cicle final de Judo i defensa personal obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet accedir:

· A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Judo i defensa personal, si estan en possessió del cinturó negre tercer Dan i si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· Administracions públiques i entitats privades
· Federacions d’atletisme
· Entitats esportives municipals
· Patronats i clubs esportius i socials
· Escoles d’atletisme
· Centres d’iniciació
· Centres educatius
· Empreses de serveis esportius
· Campus d’atletisme

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways