CURS ACCÉS + 1r NIVELL D'HÍPICA: Tècnic esportiu/iva en hípica

Hípica

NOVETAT curs 18/19:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats eqüestres, tota la informació aquí

El curs d’accés consta d’uns mòduls de Certificats de Professionalitat que, aprovant-los, et permet accedir directament al Tècnic/a Esportiu/va de 1r Nivell d’Hípica.

Aquests mòduls d’aquests certificats convaliden la prova d’accés específica, així com alguns continguts del 1r nivell.

Curs d’accés (360 hores)

 • Tècniques bàsiques de muntar a cavall
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar equí
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic: (240 hores)

 • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
 • Esdeveniments hípics
 • Acompanyament per itineraris a cavall
 • Formació pràctica
 • Monitor/a d’iniciació a l’equitació
 • Monitor/a d’iniciació a la competició hípica
 • Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/a d’activitats esportives. Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya

Les persones que superen el Cicle inicial en Hípica obtenen un certificat de Cicle inicial que els permet accedir:

 • Al Cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
 • Al Cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament

:: Matriculació (documentació) aquí

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Selecciona el centre on vols fer la formació:

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


CURSO ACCESO + 1.er NIVEL DE HÍPICA: Técnico deportivo/va en Hípica

NOVEDAD curso 18/19:
Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades ecuestres, toda la información aquí

El curso de acceso consta de unos módulos de Certificados de Profesionalidad que, una vez aprobados, permiten acceder directamente al Técnico / a Deportivo / a de 1.er Nivel de Hípica.

Estos módulos de estos certificados convalidan la prueba de acceso específica, así como algunos contenidos del 1.er nivel.

Curso de acceso (360 horas)

 • Técnicas básicas de montar a caballo
 • Alimentación, manejo general y primeros auxilios del ganado equino
 • Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino

Bloque común (80 horas)

 • Bases del comportamiento deportivo
 • Primeros auxilios
 • Actividad física adaptada y discapacidad
 • Organización deportiva

Bloque específico: (240 horas)

 • Metodología de la enseñanza de la hípica
 • Eventos hípicos
 • Acompañamiento para itinerarios a caballo
 • Formación práctica
 • Monitor/a de iniciación a la equitación
 • Monitor/a de iniciación a la competición hípica
 • Conductor/a de itinerarios a caballo por terrenos variados

El alumno/a, después de completar la formación, podrá ejercer como guía acompañador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a y promotor/a de actividades deportivas. Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres e hípicas deportivas, asociaciones y otras entidades deportivas, federaciones, empresas de servicios deportivos y ocio

 • Graduado en ESO (o estudios equivalentes)
 • Inscripción en el Servei d’Ocupació de Catalunya

Las personas que superan el Ciclo inicial en Hípica obtienen un certificado de Ciclo inicial que les permite acceder:

 • Al Ciclo final de disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre
 • Al Ciclo final de disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo, si superan la prueba específica de acceso que convoca el Departament d’Ensenyament

:: Matriculación (documentación) aquí

Contacto

Nombre del alumno/a*

Primer apellido*

Segundo apellido

Teléfono*
Correo electrónico*

* Campos obligatorios

Selecciona el centro dónde quieres hacer la formación:

Nos has visto en:Nos conoce por:
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas referente al tratamiento de datos personals y a la libre circulación de estos datos y por lel que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que la Fundación Joviat, con CIF G60374022, es el responsable del tratamiento de estos datos y los usará mientras no se revoque el consentimiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad y olvido por escrito en Joviat, calle Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Puede consultar nuestra política de privacidad aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+