CURS ACCÉS + 1r NIVELL D'HÍPICA: Tècnic esportiu/iva en hípica

Hípica

El curs d’accés consta d’uns mòduls de Certificats de Professionalitat que, aprovant-los, et permet accedir directament al Tècnic/a Esportiu/va de 1r Nivell d’Hípica.

Aquests mòduls d’aquests certificats convaliden la prova d’accés específica, així com alguns continguts del 1r nivell.

Curs d’accés (360 hores)

 • Tècniques bàsiques de muntar a cavall
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar equí
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic: (240 hores)

 • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
 • Esdeveniments hípics
 • Acompanyament per itineraris a cavall
 • Formació pràctica
 • Monitor/a d’iniciació a l’equitació
 • Monitor/a d’iniciació a la competició hípica
 • Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/a d’activitats esportives. Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya

Les persones que superen el Cicle inicial en Hípica obtenen un certificat de Cicle inicial que els permet accedir:

 • Al Cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
 • Al Cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament

:: Matriculació (documentació) aquí

  Contacte

  Nom de l'alumne/a*

  Primer cognom*

  Segon cognom

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Selecciona el centre on vols fer la formació:

  Ens has vist a:  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  CURSO ACCESO + 1.er NIVEL DE HÍPICA: Técnico deportivo/va en Hípica

  El curso de acceso consta de unos módulos de Certificados de Profesionalidad que, una vez aprobados, permiten acceder directamente al Técnico / a Deportivo / a de 1.er Nivel de Hípica.

  Estos módulos de estos certificados convalidan la prueba de acceso específica, así como algunos contenidos del 1.er nivel.

  Curso de acceso (360 horas)

  • Técnicas básicas de montar a caballo
  • Alimentación, manejo general y primeros auxilios del ganado equino
  • Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino

  Bloque común (80 horas)

  • Bases del comportamiento deportivo
  • Primeros auxilios
  • Actividad física adaptada y discapacidad
  • Organización deportiva

  Bloque específico: (240 horas)

  • Metodología de la enseñanza de la hípica
  • Eventos hípicos
  • Acompañamiento para itinerarios a caballo
  • Formación práctica
  • Monitor/a de iniciación a la equitación
  • Monitor/a de iniciación a la competición hípica
  • Conductor/a de itinerarios a caballo por terrenos variados

  El alumno/a, después de completar la formación, podrá ejercer como guía acompañador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a y promotor/a de actividades deportivas. Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres e hípicas deportivas, asociaciones y otras entidades deportivas, federaciones, empresas de servicios deportivos y ocio

  • Graduado en ESO (o estudios equivalentes)
  • Inscripción en el Servei d’Ocupació de Catalunya

  Las personas que superan el Ciclo inicial en Hípica obtienen un certificado de Ciclo inicial que les permite acceder:

  • Al Ciclo final de disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre
  • Al Ciclo final de disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo, si superan la prueba específica de acceso que convoca el Departament d’Ensenyament

  :: Matriculación (documentación) aquí

   Contacto

   Nombre del alumno/a*

   Primer apellido*

   Segundo apellido

   Teléfono*
   Correo electrónico*

   * Campos obligatorios

   Selecciona el centro dónde quieres hacer la formación:

   Nos has visto en:   Nos conoce por:
   En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas referente al tratamiento de datos personals y a la libre circulación de estos datos y por lel que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que la Fundación Joviat, con CIF G60374022, es el responsable del tratamiento de estos datos y los usará mientras no se revoque el consentimiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad y olvido por escrito en Joviat, calle Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Puede consultar nuestra política de privacidad aquí.


   Agrupacio-Escolar-Catalana
   somfilo
   erasmus+