Ensenyament esportiu
Grau Superior Bàsquet

Bàsquet

Tècnic/a esportiu/va superior en Bàsquet

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Aquests estudis capaciten per:

 • Construir equips de bàsquet, programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu de jugadors i equips de basquetbol en competicions d’alt nivell esportiu.
 • Coordinar la intervenció de tècnics especialistes en les seves relacions amb la direcció esportiva i la directiva del club.
 • Organitzar competicions pròpies de la iniciació i tecnificació esportiva i dissenyar programes individuals d’alta tecnificació per a jugadors de basquetbol.

Tot això, amb el nivell òptim de qualitat i condicions de seguretat.

Bloc comú (220 hores)

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic: (375 hores)

 • Formació jugador en l’etapa de l’alt rendiment
 • Direcció d’equips en l’etapa de l’alt rendiment
 • Entrenament de l’alt rendiment en bàsquet
 • Tàctica d’atac i defensa etapa de l’alt rendiment
 • Projecte final

Bloc de formació pràctica (160 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Director/a d’equips de bàsquet
 • Programador/a i director/a de l’entrenament esportiu d’esportistes i equips
 • Organitzador/a i director/a en competicions d’alt nivell
 • Director/a tècnic/a i coordinador/a de la intervenció de tècnics especialistes
 • Programador/a i coordinador/a de tècnics
 • Dissenyador de programes individuals d’alta tecnificació per a jugadors de bàsquet
 • Director/a esportiu/va
 • Director/a d’escoles esportives
 • Escoles i centres de tecnificació esportiva
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacions de bàsquet
 • Patronats esportius
 • Centres que ofereixen activitas recreatives de tecnificació de bàsquet
 • Empreses de serveis esportius
 • Alt rendiment de bàsquet

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Altres Cicles formatius de grau superior

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu en bàsquet i
 • Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d’accés (per presentar-s’hi cal tenir més de 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.