Grau Mitjà Bàsquet

Bàsquet

El primer nivell d’aquests estudis capacita per conèixer els principis fonamentals del bàsquet i promoure aquest esport.

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament.i i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport I
· Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (95 hores)
· Accions tecnicotàctiques individuals i col·lectives del joc I
· Sistemes de joc I
· Regles del joc I
· Direcció d’equips I
· Direcció de partit I
· Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del bàsquet I
· Planificació i avaluació de l’entrenament del bàsquet I
· Preparació física aplicada I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

· Iniciació en els principis elementals del joc i en les accions tècniques i tàctiques del bàsquet.

· Promoció i dinamització de jugadors i jugadores i equips en competicions.

· Direcció de jugadors i jugadores en competicions esportives de categories inferiors.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell de bàsquet que els permet accedir al segon nivell.

El títol de tècnic/a esportiu/iva en bàsquet acredita que la persona posseeix les competències necessàries per

· Programar activitats d’ensenyament i pràctica del bàsquet amb la finalitat d’assolir el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica de l’esportista.

· Entrenar esportistes i equips de categories intermèdies, dirigir jugadors i jugadores i equips en competicions.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (230 hores)
· Accions tecnicotàctiques individuals del joc I
· Accions tecnicotàctiques col·lectives del joc I
· Sistemes de joc II
· Regles de joc II
· Direcció d’equips II
· Direcció de partit II
· Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del bàsquet II
· Planificació i avaluació de l’entrenament del bàsquet II
· Detecció i selecció de talents I
· Observació del joc I
· Preparació física aplicada II
· Psicologia aplicada I
· Seguretat esportiva II
· Desenvolupament professional I

Bloc de formació pràctica (200 hores)

· La programació d’activitats d’ensenyament i pràctica del bàsquet per assolir el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica de l’esportista.

· L’entrenament d’esportistes i equips de categories intermèdies

· La direcció de jugador/es i equips en competicions

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de bàsquet.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de bàsquet, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways