Ensenyament esportiu
Grau Superior Atletisme

Atletisme

Tècnic/a superior esportiu/va en Atletisme

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Aquests estudis capaciten per:

 • Programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’atletes i equips d’atletes en competicions de nivell mitjà i alt
 • Coordinar els recursos humans i materials en l’activitat d’atletisme
 • Dirigir escoles d’atletisme

Bloc comú (220 hores)

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic (385 hores)

 • Tècnica i entrenament en velocitat, relleus i tanques
 • Tècnica i entrenament en mig fons, fons i obstacles
 • Tècnica i entrenament en llançament i proves combinades
 • Tècnica i entrenament en salts
 • Planificació tècnica i condicional en l’atletisme
 • Organització i gestió en l’atletisme hores
 • Projecte

Bloc formació pràctica (190 h)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a d’atletisme d’alt nivell
 • Director/a tècnic/a
 • Director/a d’escoles esportives
 • Director/a d’instal·lacions d’atletisme
 • Centres d’alt rendiment esportiu i de tecnificació esportiva
 • Entitats esportives públiques i privades
 • Federacions, Patronats, clubs i associacions esportives
 • Empreses de serveis esportius
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu en atletisme i
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d’accés (per presentar-s’hi cal tenir més de 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Club Atlètic Manresa (CAM).

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.