Grau Mitjà Atletisme

Atletisme

El certificat de cicle inicial d’atletisme acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en atletisme.
· Organitzar, acompanyar i tutelar als atletes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Bloc comú (80 hores)
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic (115 hores)
· Metologia de l’ensenyament de l’atletisme
· Organització d’activitats d’iniciació en l’atletisme

Bloc de formació pràctica (115 hores)

· La iniciació a les tècniques de les especialitats atlètiques.

· La direcció d’atletes en competicions de categories inferiors.

· La promoció de l’atletisme.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Les persones que superen el cicle inicial d’Atletisme obtenen un certificat de cicle inicial que els permet accedir al cicle final d’Atletisme.

Club Atlètic Manresa (CAM), on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

El titol de tècnic/a esportiu/va en atletisme acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en atletisme.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els atletes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
· Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
· Organitzar competicions, esdeveniments i activitats del nivell d’iniciació esportiva.

Bloc comú (180 hores)
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva
· Gènere i esport

Bloc específic (245 hores)
· Perfeccionament tècnic en carreres i marxes
· Perfeccionament tècnic en salts
· Perfeccionament tècnic en llançaments i proves combinades
· Reglament
· Entrenament condicional en atletisme
· Organització de l’atletisme
· Atletisme adaptat

Bloc de formació pràctica (150 hores)

· La programació de l’ensenyament i la pràctica de l’atletisme

· L’entrenament d’atletes de categories cadets i juvenils

· La direcció d’atletes en competicions

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat.

· Administracions públiques i entitats privades
· Federacions d’atletisme
· Entitats esportives municipals
· Patronats i clubs esportius i socials
· Escoles d’atletisme
· Centres d’iniciació
· Centres educatius
· Empreses de serveis esportius
· Campus d’atletisme

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic/a d’esport en Atletisme, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments …esportius de la mateixa modalitat, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxiller o estudis equivalents.

Club Atlètic Manresa (CAM), on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways