Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d'aplicacions web

Informàtica i Comunicacions

Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions web

CONTACTE

COMPETÈNCIA
Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris
d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts qualitat exigits pels estàndards establerts.

DESCARREGA'T FITXA

ACREDITACIÓ
Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions web SORTIDES PROFESSIONALS
• Tècnic/a superior en programació web
• Tècnic/a superior en programació multimèdia
• Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions en entorns web

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres: de 15.00 a 20.30 hores

CONTINGUTS
• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Desenvolupament web en entorn client
• Desenvolupament web en entorn servidor
• Desplegament d’aplicacions web
• Disseny d’interfícies web
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
• Formació en centres de treball ACCÉS A GS
• Tenir títol de batxillerat
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

CONTINUÏTAT
• Altres Cicles Formatius
• Estudis universitaris de grau
• Món laboral

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+