Cicle Formatiu de Grau Superior Administració i Finances

Administració i gestió

Tècnic/a superior en Administració i finances

Tutora: Lourdes López llopez@joviat.cat

CONTACTE

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances ofereix una formació completa a les persones que volen treballar en l’àmbit de la l’administració i gestió de personal, operacions econòmiques i financeres i, en la informació i assessorament de clients o usuaris d’empreses de diferents sectors (públic o privat). A banda, en aquest mateix cicle s’incorpora un plus de formació en la gestió d’empreses d’eSports*.

La formació en eSports que s’ofereix per millorar les competències del tècnic superior, suposa conèixer la tipologia, normativa i impacte d’aquesta indústria, per introduir-se en el màrqueting, tecnologia i gestió d’operacions que utilitzen els treballadors del sector.

*en tràmit autorització eSports

FP_DUAL

Aquests estudis permeten accedir a la titulació oficial del CFGS d’Administració i Finances i a una formació completa per dur a terme tasques de comptabilitat, fiscalitat, gestió laboral, comercialització, finances, en empreses i entitats tant en l’àmbit públic com privat.

APRENENTATGE EN ENTORNS DE SIMULACIÓ

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun d’aquests requisits:
• Tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
• tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap d’aquests requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural
en què es realitza la prova.

Podeu fer la preinscripció directament a la secretaria del Campus Professional UManresa o
també a la de Joviat FPintegrada.

ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun d’aquests requisits:
• Tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
• tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap d’aquests requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural
en què es realitza la prova.

Podeu fer la preinscripció directament a la secretaria del Campus Professional UManresa o
també a la de Joviat FPintegrada.

BEQUES

El Campus Professional UManresa compta amb programes d’ajut a l’estudi per facilitar l’accés als estudis de formació professional als estudiants amb pocs recursos econòmics i bons expedients acadèmics.

• La dotació econòmica pot arribar fins al 50% del cost de la matrícula.
• Els beneficiaris han de realitzar tasques de suport al llarg del curs acadèmic en departaments
o institucions vinculades a la universitat.

D’altra banda, els estudiants de cicles formatius de grau superior poden sol·licitar les beques de caire general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments
postobligatoris no universitaris.

SEMI-PRESENCIALITAT

Podeu cursar el cicle en modalitat semi-presencial, una mesura flexibilitzadora de la formació professional que combina les activitats presencials amb d’altres que no impliquen la presència de l’alumne al centre.

El seu objectiu és facilitar l’accés als estudis a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per haver de tenir cura d’altres persones o altres circumstàncies excepcionals). La incompatibilitat amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment.

Característiques de la modalitat semi-presencial:
• Es pot aplicar a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part.
• Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat
formativa.
• Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
• Les activitats de la modalitat semi-presencial comportaran la mateixa càrrega horària que les
presencials.
• El professorat tutoritza les activitats semi-presencials de manera telemàtica o a través del
mitjà que acordi amb l’alumne.
• Els continguts cursats de manera semi-presencial s’avaluen de manera presencial.

FORMEM TÈCNICS PER A LA GESTIÓ DE LA INDÚSTRIA DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA

Amb una atenció específica a la gestió esportiva, el currículum del cicle permet accedir a la titulació oficial del CFGS d’Administració i Finances i a una formació completa per treballar en empreses del sector de l’esport i l’activitat física fent tasques de comptabilitat, fiscalitat, gestió laboral, comercialització, finances, tant en l’àmbit públic com privat.

FORMACIÓ PRÀCTICA, GARANTIA D’INSERCIÓ PROFESSIONAL

El cicle té un enfocament eminentment pràctic. Els alumnes aprenen a l’aula però sobretot
fent tasques o resolent situacions com les que es trobaran, en el futur, en el seu lloc de treball.

Les instal·lacions de simulació d’UManresa permeten reproduir diferents contextos per entrenar
habilitats comunicatives i de gestió: posant a prova els alumnes, primer, i valorant les actuacions individuals i col·lectives, a partir de gravacions, després.

Els alumnes duen a terme activitats formatives en contextos reals, en col·laboració amb la FP d’activitats esportives de Joviat Formació Professional Integrada.

L’alumnat del cicle inicia les pràctiques a primer curs per tal d’entrar en contacte amb el món de la gestió des de l’inici. Es fan majoritàriament en empreses i entitats esportives, tot i que també es pot optar per fer-les en altres sectors.

VINCULACIÓ DIRECTA AL GRAU UNIVERSITARI

El CFGS en Administració i Finances enfocat a la gestió esportiva pot ser per a molts alumnes un pas previ a l’accés al grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Per això, el Campus Professional UManresa incorpora metodologies pròpies de l’ensenyament universitari que poden facilitar aquesta transició en finalitzar el CFGS. Els tècnics superiors d’aquesta especialitat poden sol·licitar el reconeixement de fins a 42 crèdits del grau en ADE d’UManresa.

FORMA’T EN UN ENTORN UNIVERSITARI

Estudiar un CFGS dins d’un campus universitari ofereix un plus de rigor en relació a la qualitat de la formació rebuda. Els alumnes s’integren en un entorn de recerca i generació de coneixement, amb accés a informació i documentació especialitzada i instal·lacions innovadores i equipades tecnològicament tant per a la docència com per a la investigació.

ERASMUS+

La col·laboració del campus professional UManresa i Joviat FP integrada permet els alumnes
del CFGS optar a fer una estada internacional ERASMUS+.

UN PRIMER PAS CAP AL TEU FUTUR PROFESSIONAL

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances té un ampli ventall de sortides
professionals:
• Administratiu d’oficina
• Administratiu comercial
• Administratiu financer
• Administratiu comptable
• Administratiu de logística
• Administratiu de banca i assegurances
• Administratiu de recursos humans
• Administratiu de l’Administració Pública

FORMACIÓ DUAL. Aprendre treballant i treballar aprenent

El cicle s’ofereix en modalitat dual (o en alternança), de manera que l’estudiant pot optar per realitzar el mòdul dual i el de pràctiques, en una empresa o club esportiu, ja sigui com a assalariat, becari o voluntari. Per cobrir les places de formació dual que s’ofereixen, es realitza una selecció abans de finalitzar el primer curs.

PLA D’ESTUDIS

PRIMER CURS
· Comunicació i atenció al client
· Gestió de la documentació jurídica i empresarial
· Procés integral de l’activitat comercial
· Recursos humans i responsabilitat social corporativa
· Ofimàtica i procés de la informació
· Anglès
· Gestió logística i comercial
· Formació i orientació laboral
· Formació en centres de treball (FCT) (*)

SEGON CURS
· Gestió de recursos humans
· Gestió financera
·Comptabilitat i fiscalitat
· Simulació empresarial
· Projecte d’administració i finances
· Anglès
· Organització i gestió d’entitats esportives
· Formació en centres de treball (FCT) (*)

(*) La FCT s’inicia a 1r curs per tal d’entrar en contacte amb el món laboral, però la majoria d’hores es porten a terme a 2n. En total, són 350 hores.

Horari: Les classes s’imparteixen en horari de matí.

HORES LECTIVES

Hores lectives:
1r curs: 957
2n curs: 693

Hores setmanals:
1r curs: 29
2n curs: 21(12 en el cas de l’opció de formació dual)

Hores a l’empresa:
1r curs: 100
2n curs: 250

Hores a l’empresa (opció dual):
1r curs: 100
2n curs: 870

EL PERFIL DE L’ESTUDIANT

Les persones que accedeixen al CFGS en Administració i Finances enfocat a la gestió de clubs i entitats esportives comparteixen alguns valors i interessos que els són molt útils per aprofitar al màxim la formació.

PERSONALITAT
• Capacitat de planificació i organització
• Atenció als detalls
• Capacitat analítica
• Capacitat de treball en equip

INTERESSOS
• Esport i activitat física
• Gestió empresarial
• Organització d’esdeveniments

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+