Grau Superior Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

SANITAT

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

DESCARREGA'T FITXA

• Gestió de mostres biològiques
• Tècniques generals de laboratori
• Biologia molecular i citogenètica
• Fisiopatologia general
• Anàlisi bioquímic
• Tècniques d’inmunodiagnòstic
• Microbiologia clínica
• Tècniques d’anàlisi hematològic
• Projecte de laboratori clínic i biomèdic
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 hores

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1584 hores en el centre docent
416 hores en el centre de treball

Exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, en l’àrea del laboratori d’anàlisis clínics i en el diagnòstic, tractament, gestió i investigació.

• Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.
• Tècnic/a especialista en laboratori.
• Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació.
• Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.
• Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau