Grau Superior Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

SANITAT

La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts en la unitat assistencial.

DESCARREGA'T FITXA

• Atenció al pacient
• Anatomia per la imatge
• Protecció radiològica
• Tècniques de radiologia simple
• Tècniques de radiologia especial
• Tècniques de tomografia computada i ecografia
• Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
• Tècniques d’imatge en medicina nuclear
• Tècniques de radiofarmàcia
• Fonaments físics i equips
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
• Formació en centres de treball

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1419 hores en el centre docent
581 en el centre de treball

Exerceixen la seva activitat professional en el sector sanitari públic i privat, en unitats de radiodiagnòstic i de medicina nuclear, en centres d’investigació i en instituts anatomicoforenses o de medicina legal, així com en centres veterinaris i d’experimentació animal, i delegacions comercials de productes hospitalaris, farmacèutics i tècnics d’aplicacions en electromedicina.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el/la professional són:

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet. Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips radiogràfics.Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips de processament informàtic d’imatges de ressonància magnètica i tomografia axial computada.Obtenir registres gràfics del cos humà, mitjançant tècniques radioisotòpiques, utilitzant equips de medicina nuclear. Aplicar i comprovar les mesures de radioprotecció en unitats d’aplicació medicodiagnòstica de les radiacions ionitzants, sota supervisió facultativa.

• Tècnic/a en imatge per al diagnòstic
• Tècnic/a en protecció radiològica
• Tècnic/a en radiologia d’investigació i experimentació
• Delegat/da comercial de productes hospitalaris farmacèutics

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau