Grau Superior Dietètica

SANITAT

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

DESCARREGA'T FITXA

• Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
• Alimentació equilibrada
• Dietoteràpia
• Control alimentari
• Microbiologia i higiene alimentària
• Educació sanitària i promoció de la salut
• Fisiopatologia aplicada a la dietètica
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 hores

2.000 hores • 2 cursos acadèmics
1.590 hores en el centre docent
410 en el centre de treball

• Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària
• Unitats de recolçament: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria.
• Salut pública: servei d’higiene dels aliments.
• Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició.
• Serveis de restauració: cuines d’hospitals, empreses de “càtering”, restaurants i hotels, menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars o d’empreses.
• Indústria alimentària: departament de disseny d’aliments preparats i precuinats. Departament de promoció de productes alimentaris. Control i formació de manipuladors d’aliments

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet. Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals. Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica. Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica. Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà. Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

• Tècnic/a superior en dietètica i nutrició
• Responsable d’alimentació en empreses de càtering
• Tècnic/a en higiene dels aliments
• Consultor/a en alimentació
• Educador/a sanitari

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau