Sanitat

Sanitat

Cursos

Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

GM Cures auxiliars d’infermeria

És competència general d’aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els...

GM Emergències sanitàries

Aquests estudis capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en...

GM Farmàcia i parafarmàcia

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant...

GS Higiene bucodental

La competència general d’aquest títol consisteix en promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i...

GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutics, a partir de la...

GS Dietètica

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i...

GS Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat,...

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
If you’re an academic, you really should check best cell phone tracker out papers there’s a free trial available, so give it a test run