Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions web

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat  client  o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

DESCARREGA'T FITXA

• Introducció a la plataforma online*
• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Desenvolupament web en entorn client
• Desenvolupament web en entorn servidor
• Desplegament d’aplicacions web
• Disseny d’interfícies web
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
• Formació en centres de treball

2.000 hores – 2 cursos acadèmics
1683 hores en el centre docent
317 en el centre de treball

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

En empreses o entitats públiques o privades, per compte propi o d’altri, en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i internet).

• Tècnic/a superior en programació web
• Tècnic/a superior en programació multimèdia
• Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions en entorns web

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau