Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d'aplicacions web

Informàtica i Comunicacions

Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions web

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

DESCARREGA'T FITXA
 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Entorns de desenvolupament
 • Desenvolupament web en entorn client
 • Desenvolupament web en entorn servidor
 • Desplegament d’aplicacions web
 • Disseny d’interfícies web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
 • Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

De dilluns a divendres: de 15.00 a 20.30 hores

En empreses o entitats públiques o privades, per compte propi o d’altri, en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i internet).

 • Tècnic/a superior en programació web
 • Tècnic/a superior en programació multimèdia
 • Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions en entorns web
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior
  GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+