Grau Superior Desenvolupament aplicacions multiplataforma perfil vídeojocs

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

DESCARREGA'T FITXA

• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Accés a dades
• Desenvolupament d’interfícies
• Programació multimèdia i dispositius mòbils
• Programació de serveis i processos
• Sistemes de gestió empresarial
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• Formació en centres de treball

2.000 hores – 2 cursos acadèmics
1683 hores en el centre docent
317 en el centre de treball

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

Configurar i explotar sistemes informàtics. Gestionar bases de dades. Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades. Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives. Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM. Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM. Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres. En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.

• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general
• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques en l’àmbit de l’entreteniment i de l’informàtica mòbil

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau