Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament aplicacions multiplataforma perfil videojocs i oci digital

Informàtica i Comunicacions

Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

DESCARREGA'T FITXA
 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Entorns de desenvolupament
 • Accés a dades
 • Desenvolupament d’interfícies
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils
 • Programació de serveis i processos
 • Sistemes de gestió empresarial
 • Game design
 • Disseny 2D i 3D
 • Programació de videojocs 2D i 3D
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • FCT Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
317 hores FCT en empreses del sector

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores

Configurar i explotar sistemes informàtics. Gestionar bases de dades. Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades. Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives. Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM. Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM. Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres. En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.

 • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil
 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+