Grau Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

DESCARREGA'T FITXA

• Muntatge i manteniment d’equips
• Sistemes operatius monolloc
• Aplicacions ofimàtiques
• Sistemes operatius en xarxa
• Xarxes locals
• Seguretat informàtica
• Serveis de xarxa
• Aplicacions web
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball

2.000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Empreses de diversos sectors d’activitat econòmica, en el departament d’informàtica o de processament de dades, departament tècnic, etc. Empreses proveïdores i/o distribuïdores de serveis informàtics. Sector de serveis a les empreses. Empreses de comunicacions i empreses proveïdores de serveis d’Internet.

• Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics
• Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics
• Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
• Tècnic/a de suport informàtic
• Tècnic/a de xarxes de dades
• Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
• Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
• Comercial de microinformàtica
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de sistemes

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar prèviament la prova d’accés)