CAM Curs específic d'Accés a cicles de grau Mitjà

Curs d'Accés

Poden accedir-hi les persones que no compleixen els requisits d’accés als cicles formatius de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys d’inici d’aquest curs.

DESCARREGA'T FITXA

El curs s’estructura en tres àmbits:

· àmbit de comunicació (COM)
· àmbit social (SOC)
· àmbit tecnològic (CTE)

La distribució de les matèries per àmbits i la seva atribució horària setmanal és:

Matèries obligatòries:
• 1 Comunicació en llengua catalana i llengua castellana · 5 h/setmana
• 2 Llengua anglesa · 3 h/setmana
• 3 Ciències socials i ciutadania · 3 h/setmana
• 4 Tutoria i orientació· 1 h/setmana
• 5 Matemàtiques · 3 h/setmana
Total obligatòries: 15 h/setmana

Matèria optativa que ofereix Joviat
• 6 Ciències de la naturalesa · 3 h/setmana
Total optatives: 3 h/setmana

Total curs: 18h/setmana

600 hores

Franja de matí

La superació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà té els efectes següents:

a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de Grau Mitjà.

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part general de la prova d’accés. En tot cas, l’alumnat haurà de superar la prova específica de la prova d’accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.