CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de grau Superior

Curs d'Accés

Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol de Tècnic/a de Grau Mitjà d’un cicle de Grau Mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius o les persones que estiguin cursant un Grau Mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

DESCARREGA'T FITXA

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.
Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

Matèries part comuna
· 1 Llengua catalana · 3 h/setmana
· 2 Llengua castellana · 3 h/setmana
· 3 Llengua anglesa · 5 h/setmana
Total hores part comuna: 11h/setmana

Matèries part específica (l’alumnat en cursarà 2)
· 4 Matemàtiques aplicades (obligatòria) · 4 h/setmana
· 5 Economia d’empresa (optativa*) · 4 h/setmana
· 6 Química – Biologia (optativa*) · 4 h/setmana
· 7 Ciències de l’esport (optativa*) · 4 h/setmana
Total hores part específica · 8 h/setmana
· 8 Tutoria · 1 h/setmana

Total hores del curs: 20h/setmana

* L’alumnat en cursarà dues.

700 hores

Franja de matí a partir de les 9:00 hores

La superació del Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de Grau Superior té els efectes següents:

  1. La superació de les màteries tindrà efectes en els procediments d’admissió als Cicles Formatius de Grau Superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.
  2. En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés. En tot cas, l’alumnat haurà de superar la prova específica de la prova d’accés.
  3. En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.