Cicle Formatiu Grau Superior Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

Sanitat

Tècnic/a superior en Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Formació de Bioinformàtica

Anàlisis bàsiques de salut

Projecte Setmana de la Salut
Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari

Organització i difusió de la Marató de Donants de Sang de Joviat juntament amb
el Banc de Sang i Teixits

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DESCARREGA'T FITXA

1r curs

 • Gestió de mostres biològiques
 • Tècniques generals de laboratori
 • Fisiopatologia general
 • Microbiologia clínica
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

2n curs

 • Biologia molecular i citogenètica
 • Anàlisi bioquímica
 • Tècniques d’immunodiagnòstic
 • Tècniques d’anàlisis hematològiques
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de laboratori clínic i biomèdic
 • Formació en centres de treball

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 hores

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
416 hores FCT en empreses del sector

Exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, en l’àrea del laboratori d’anàlisis clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió i investigació.

 • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic/a especialista en laboratori
 • Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació
 • Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia
 • Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat:
  GS Dietètica
  GS Higiene bucodental
  GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.