Cicle Formatiu Grau Mitjà Activitats eqüestres

AGRÀRIA

Tècnic/a en Activitats eqüestres

La competència general d’aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb especial atenció per la seguretat i el benestar animal, utilitzant i mantenint instal·lacions materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • Tècniques bàsiques i avançades d’equitació
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del cavall
 • Higiene, cura i manteniment físic del cavall
 • Organització d’itineraris a cavall
 • Guiatge i dinamització de grups per itineraris a cavall
 • Maneig de la reproducció i recria equina
 • Presentació de cavalls a concursos i exhibicions
 • Tècniques de doma i ensinistrament de poltres
 • Ferrament d’emergència
 • FOL (Formació i Orientació Laboral)
 • Emprenedoria i iniciativa emprenedora
 • Primers auxilis
 • Anglès

2.000 h repartides en dos cursos acadèmics

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h

 • Formació pràctica (80%) a Centre de Formació Eqüestre de les Tanques (Viladecans, Barcelona)
 • Formació teòrica (20%) a Escola JOVIAT de Manresa (Barcelona)

Empreses públiques o privades de qualsevol mida, de forma autònoma o contractada. Empreses dedicades a la producció, ensinistrament, doma, munta i exhibició de cavalls, com a l’àmbit de les activitats recreatives a la natura i turisme actiu o d’aventura, a les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d’itineraris a cavall per terrenys variats i per a tot tipus d’usuaris.

 • Treballador en la cria i producció de cavalls
 • Cuidador de cavalls
 • Ensinistrador de poltres
 • Genet professional a centres de pupil·latge, entrenament, descans i recuperació de cavalls
 • Treballador a empreses de serveis relacionades amb el sector equí
 • Auxiliar de ferrador
 • Guia per itineraris a cavall
 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior
 • Cicles Formatius de Grau Superior
 • Tècnic Esportiu en Hípica (convalida la prova d’accés al cicle inicial)
 • I els cicles: GS Condicionament físic i GS Ensenyament i animació socioesportiva

Tècnic/a en Activitats eqüestres

CONTACTE
DESCARREGA'T FITXA

Grado Medio Actividades ecuestres

AGRARIA

Técnico/a en Actividades ecuestres

La competencia general de este ciclo consiste en manejar y cuidar de los caballos en cada una de sus fases productivas, así como desarrollar actividades de guía por itinerarios ecuestres, con especial atención por la seguridad y el bienestar animal, utilizando y manteniendo instalaciones materiales y equipos y cumpliendo la normativa de bienestar animal, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

 • Técnicas básicas y avanzadas de equitación
 • Alimentación, manejo general y primeros auxilios del caballo
 • Higiene, cuidado y mantenimiento físico del caballo
 • Organización de itinerarios a caballo
 • Guía y dinamización de grupos por itinerarios a caballo
 • Manejo de la reproducción y recría equina
 • Presentación de caballos en concursos y exhibiciones
 • Técnicas de doma y adiestramiento de potros
 • Herraje de emergencia
 • FOL (Formación y Orientación Laboral)
 • Emprendimiento e iniciativa emprendedora
 • Primeros auxilios
 • Inglés

2.000 h repartidas en dos cursos académicos

De lunes a viernes de 8 a 14:30h

 • Formación práctica (80%) en el Centre de Formació Eqüestre de les Tanques (Viladecans, Barcelona)
 • Formación teórica (20%) en la Escola JOVIAT de Manresa (Barcelona)

Empresas públicas o privadas de cualquier tamaño, de forma autónoma o contratada. Empresas dedicadas a la producción, adiestramiento, doma, monta y exhibición de caballos, como el ámbito de las actividades recreativas en la naturaleza y turismo activo o de aventura, en las áreas de programación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de itinerarios a caballo por terrenos variados y para todo tipo de usuarios.

 • Trabajador/a en la cría y producción de caballos
 • Cuidador/a de caballos
 • Adiestrador/a de potros
 • Jinete profesional en centros de pupilaje, entrenamiento, descanso y recuperación de caballos
 • Trabajador en empresas de servicios relacionadas con el sector equino
 • Auxiliar de herrador
 • Guía por itinerarios a caballo
 • Graduado en ESO
 • Tener un título de técnico/a
 • Haber superado la prueba de acceso a Ciclos de grado medio
 • Haber realizado el curso específico de acceso a los Ciclos de grado medio
 • Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)
 • Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos
 • Haber superado la prueba de acceso la universidad para mayores de 25 años
 • Otros Ciclos formativos de grado medio
 • CICS Curso de preparación para la Incorporación a los Ciclos formativos de grado Superior
 • Ciclos formativos de grado superior
 • Técnico Deportivo en Hípica (convalida la prueba de acceso al ciclo inicial)
 • Y los ciclos: GS Acondicionamiento físico y GS Enseñanza y animación socio-deportiva

Técnico/a en Actividades ecuestres

DESCARGAR FICHA
CONTACTO
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+