Grau Superior Assistència a la direcció

ADMINISTRACIÓ

Consisteix a assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització , representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar la informació i la comunicació interna i externa de la mateixa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa o altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

DESCARREGA'T FITXA

• Comunicació i atenció al client
• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Procés integral de l’activitat comercial
• Recursos humans i responsabilitat corporativa
• Ofimàtica i procés de la informació
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Protocol empresarial
• Organització d’esdeveniments empresarials
• Gestió avançada de la informació
• Formació i orientació laboral.
• Projecte d’assistència a la direcció
• Formació en centres de treball

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball

• Assistent a la direcció
• Assistent personal
• Secretari/a de direcció
• Assistent de despatxos i oficines
• Assistent jurídic
• Assistent en departaments de Recursos Humans
• Administratius en les Administracions i
• Organismes Públics

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau