Grau Superior Administració i finances

ADMINISTRACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

DESCARREGA'T FITXA

• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Recursos humans i responsabilitat social corporativa
• Ofimàtica i procés de la informació
• Procés integral de l’activitat comercial
• Comunicació i atenció al client
• Anglès
• Gestió de recursos humans
• Gestió financera
• Comptabilitat i fiscalitat
• Gestió logística i comercial
• Simulació empresarial
• Projecte d’administració i finances
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball

1r curs: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h
2n curs: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h

• Realitzar processos de comunicació interns i externs en l’àmbit de l’empresa
• Detectar les necessitat administratives o de gestió
• Tasques d’arxiu i classificació documental
• Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa
• Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió
• Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans
• Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa
• Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial.
• Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques

Bancs privats i públics. Caixes d’estalvi. Corporacions i instiucions de crèdit i financer. Assegurances. Altres serveis financers prestats a les empreses. Activitats d’inform. sobre solvència de persones i empreses i gestió de cobraments. Assessoria jurídica, fiscals i gestories. Servei d’auditoria comptable, economia i financera. Assessorament i informació organitzacional de l’empresa, gestió i control empresarial.

• Administratiu/va d’oficina o despatx professional
• Administratiu/va comercial
• Administratiu/va de gestió i de personal
• Comptable
• Administratiu/va de banca i d’institucions financeres
• Responsable de tresoreria
• Responsable de mitjans de pagament
• Responsable de cartera
• Responsable de valors d’estranger
• Administratiu/va de l’Administració Pública
• Tècnic/a en gestió de cobraments
• Auxiliar d’Auditoria
• Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres
• Gestors/es administratius/ves

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau