Cicle Formatiu de Grau Superior Administració i Finances
Perfil professional: Gestió de clubs i entitats esportives

Administració i gestió

Tècnic/a superior en Administració i finances. Perfil professional: Gestió de clubs i entitats esportives

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE T’OBRE LES PORTES DEL MERCAT DE TREBALL
I ET FACILITA L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.

Titulació oficial de tècnic/a superior en Administració i Finances amb complements formatius específics per a la gestió de clubs i entitats esportives.
L’acord entre Joviat FPi i UManresa fa que els estudis s’imparteixin de manera compartida als dos centres.
– – –
Opció de FP dual, en entitats del món esportiu i en empreses d’altres sectors.
– – –
Aprenentatge vivencial, a partir de la simulació tècnica, la simulació situacional per al desenvolupament d’habilitats directives i de gestió i activitats formatives en entorns reals.
– – –
Formació compartida en un campus universitari amb metodologies pròpies d’aquest entorn i amb la FP d’activitats esportives.
– – –
Convalidació de 42 crèdits del grau en ADE d’UManresa.
– – –
Opció de fer una estada de pràctiques internacionals ERASMUS+

EL PERFIL DE L’ESTUDIANT
Les persones que accedeixen al CFGS en Gestió esportiva comparteixen alguns valors i interessos que els són molt útils per aprofitar al màxim la formació.

PERSONALITAT
• Capacitat de planificació i organització
• Atenció als detalls
• Capacitat analítica
• Capacitat de treball en equip

INTERESSOS
• Esport, des d’una visió àmplia
• Gestió
• Organització
d’esdeveniments

CONTINGUTS
• Organització i gestió d’entitats esportives
• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Recursos humans i responsabilitat social corporativa
• Ofimàtica i procés de la informació
• Procés integral de l’activitat comercial
• Comunicació i atenció al client
• Anglès
• Gestió de recursos humans
• Gestió financera
• Comptabilitat i fiscalitat
• Gestió logística i comercial
• Simulació empresarial
• Projecte d’administració i finances
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

HORARI
Matins

ACCÉS
Títol de batxillerat, títol de CFGM o bé superació de la prova d’accés a CFGS o el curs d’accés (CAS)

DESCARREGA'T FITXA

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.