El teu nom (obligatori)

  El teu cognom (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Assumpte

  El teu missatge

  Telèfon
  Correu electrònic


  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

   Contacte

   Nom*

   Primer cognom*

   Segon cognom*

   Telèfon*
   Adreça electrònica*

   * Camps obligatoris

   Estic interessat/da en*:

   En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

   [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

   [contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

    Dades de l'alumne/a

    Nom*

    Primer cognom*

    Segon cognom

    Data de naixement*

    Malalties a tenir en compte

    Al·lèrgies

    Algun problema de mobilitat?

    Pren alguna medicació especial?

    Té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària?

    Observacions


    INSCRIVIM el nostre fill/a a Viu l’Oller per Setmana Santa i l’autoritzem a participar en el següent horari:    Vindrà un altre germà a les Estades?    Número de compte

    (NOMÉS PER A LES FAMÍLIES EXTERNES A JOVIAT).


    El rebut corresponent es girarà el dia 3 d’abril.

    _________________________________________________________________
    AUTORITZACIÓ (emplenar per pare/mare/ tutor/a)    Nom*

    Primer cognom*

    Segon cognom

    Telèfon*
    Adreça electrònica*


    AUTORITZO a assistir a les Estades organitzades per l'Escola Joviat i l'Oller del Mas i a les sortides que corresponguin al seu grup.
    Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.

    CAL PORTAR LA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA EL PRIMER DIA DE LES ESTADES (NOMÉS LES FAMÍLIES EXTERNES A JOVIAT).

    _________________________________________________________________
    Autoritzo també que la IMATGE del meu fill/a corresponent a les activitats de les Estades de Joviat i l'Oller del Mas realitzades individualment o en grup, pugui aparèixer publicada a les webs, blogs, xarxes socials com Facebook, Instagram, Youtube, Twitter i revistes o altres publicacions amb finalitat no comercial.


    [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

    * Camps obligatoris

    [contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
    [contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

     Marqueu el què correspongui:


     Nom*

     Primer cognom*

     Segon cognom*

     Telèfon*
     Adreça electrònica*

     Relació amb l'escola


     El teu comentari*

     [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

     * Camps obligatoris

      RESERVA DE TAULA      Telèfon*
      Adreça electrònica*

      Selecciona JOVIAT DEGUSTA o HOSTAL ESPAI GASTRONÒMIC i hora de la reserva:      Número de persones:

      Observacions, al·lèrgies, intoleràncies o cotxets:

      En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

      [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

      [contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

       Dades nen/a:

       Nom i cognoms*

       DNI
       Data de naixement*
       Curs*

       Número seguretat social*

       Adreça*

       CP*
       Població*


       Dades dels pares o tutors:

       Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a*

       Telèfon*
       Adreça electrònica*


       Altra informació del nen/a

       Al.lèrgies

       Alguna malaltia a tenir en compte?

       Algun problema de mobilitat?

       Pren alguna medicació especial?

       Té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària?

       Observacions


       Sel·lecciona el torn*:       Vindrà un altre germà ?


       Número de c/c (NOMÉS PER A LES FAMÍLIES EXTERNES A JOVIAT)       Nom i cognoms del titular del número del c/c

       Número del c/c

       El rebut corresponent es girarà el 15/06 o el dia de rebuda de la inscripció.


       Autorització (emplenar per pare/mare/ tutor/a)

       En/na*
       Amb DNI*

       autoritzo el meu fill/a* a assistir a ESTIU Viu l’Oller, organitzat per l'Escola Joviat i l'Oller del Mas, i a les sortides que es facin a l’entorn de l'Oller del Mas. Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.
       TARGETA SANITÀRIA: CAL PORTAR LA FOTOCÒPIA EL PRIMER DIA (NOMÉS LES FAMÍLIES EXTERNES A JOVIAT)


       Autorització imatge

       Autoritzo també que la IMATGE del meu fill/a corresponent a les activitats d’ESTIU Viu l’Oller de l’Escola Joviat i l'Oller del Mas,
       realitzades individualment o en grup, pugui aparèixer publicada a les webs, blogs, xarxes socials com Facebook, Instagram, Youtube, Twitter o
       altres publicacions amb finalitat no comercial.


       [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

       * Camps obligatoris

        Formulari de contacte model 9

        Les teves dades


        [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

        PROTECCIÓ DE DADES, COMÚ PER A TOTS ELS FORMULARIS i VENTES

        D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s'incorporaran a la base de dades de Joviat, la titularitat de la qual és JOVIAT. Les dades es podran cedir únicament a empreses del Grup Joviat. A banda d'això, no es faran servir per cap altra finalitat ni es cediran a tercers aliens. Podeu exercir els vostre drets d’accés, rectificació, cancel lació i oposició per escrit o bé per correu · electrònic a secretaria@joviat.cat.

        https://trymobilespy.com/spybubble/